Vlaamse Regering keurt Meerjarenprogramma Vlaamse Bouwmeester goed

Op vrijdag 31 maart gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het Meerjarenprogramma 2017-2020 van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. De tekst kwam tot stand na consultaties met de verschillende Vlaamse ministers, kabinetten, administraties en betrokkenen, in samenspraak met het bouwmeesterteam en met de expertengroep. Hij schetst de ambities voor het huidige bouwmeestermandaat en het strategische kader waarbinnen het Team Vlaams Bouwmeester de komende jaren zijn werking zal ontplooien.

Leo Van Broeck wenst het bouwmeesterschap, zoals het sinds 1999 is gegroeid, te bestendigen en te consolideren, door verder te bouwen op de erfenis van zijn voorgangers en op de knowhow en methodiek die het team zich in de voorbije jaren heeft eigen gemaakt. Zijn mandaat plaatst hij in het teken van de transitie naar integrale duurzaamheid. Doel is de ontwikkeling van een bouw- en ontwerpagenda voor een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met ons leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen. Architectuur en ontwerpend onderzoek kunnen bij de transitie een belangrijke bijdrage leveren, door toekomstvisies en innovatieve oplossingen te verbeelden, te testen en te concretiseren in realisaties.

Concreet worden zeven strategische doelen vooropgesteld:

  • Anders ontwerpen en bouwen voor meer levenskwaliteit en open ruimte
  • Wonen gericht op levenskwaliteit en duurzame ontwikkeling
  • Een zorgzame omgang met erfgoed voor een kwalitatieve leefomgeving
  • Een doelmatig publiek opdrachtgeverschap en ondernemerschap
  • Regelgeving als proactief kwaliteitsinstrument
  • Samenwerking over de grenzen heen
  • Bijdragen aan de architectuurcultuur in Vlaanderen

Het integrale meerjarenprogramma zal op 15 mei het voorwerp uitmaken van een contactdag met publieke opdrachtgevers en het architectuurveld. Meer informatie volgt.

Kaart van het ruimtebeslag (landoppervlakte zonder landbouw, water en natuur) in de Vlaamse Ruit