Themadag ‘woonstraten’ Studienamiddag gebruiksmogelijkheden van publieke ruimte in de nabije omgeving

Wanneer openbare ruimten het nieuws of de vakpers halen, gaat het meestal om grootschalige of prestigieuze projecten: winkelstraten, stationspleinen, de herinrichting van stads- en dorpscentra, … Terecht, want dergelijke plaatsen zijn het visitekaartje van een stad of gemeente. Toch zijn dit niet de openbare ruimten waarmee de meeste mensen het eerst in contact komen wanneer ze hun voordeur verlaten. Voor veel mensen is hun eigen straat de belangrijkste publieke ruimte – in positieve of negatieve zin. Kunnen kinderen er veilig buiten spelen? Is er groen? Kan je er parkeren? Zijn er mogelijkheden om de buren te leren kennen? Loopt de kelder niet onder wanneer het onweert? Tijdens de themadag woonstraten gaat de aandacht naar de vele functies en inrichtingsmogelijkheden van doordeweekse straten in Vlaanderen. De themadag wordt georganiseerd door Infopunt Publieke Ruimte in samenwerking met de Stad Gent en vindt plaats op maandagnamiddag 30 november in De Bijloke, Gent. 

De studienamiddag belicht de publieke ruimte in woonstraten vanuit diverse invalshoeken. Koen Stuyven (Vectris) geeft een inleidend overzicht over de inrichting en het gebruik van ‘gewone’ straten en plaatst de Vlaamse context in historisch perspectief. Er wordt ook gekeken naar voorbeelden uit het buitenland. De Stad Gent bouwde veel ervaring op met het Integraal Plan Openbaar Domein waarin richtlijnen zijn vervat voor de inrichting van diverse soorten ruimten. Marc Pinte licht toe hoe het plan uitspraken doet over de woonomgeving aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden. Hij vertelt ook hoe Gent omgaat met het principe van woonerven. Overal in Vlaanderen laten steeds meer burgers hun stem horen wanneer het gaat over het gebruik en het functioneren van hun leefomgeving. Lab van Troje begeleidt bewoners bij de experimentele transformatie van hun woonstraat naar een Leefstraat. Succesvolle experimenten bieden een blik op het stedelijk wonen in de toekomst. Ook kleinere gemeenten zijn zich bewust van de gebruiksmogelijkheden van de openbare ruimte in de woonomgeving. Stedenbouwkundig ambtenaar Stein Geuens vertelt hoe de verkaveling Zaaipad in de gemeente Overpelt verschillende functies combineert, waaronder speelruimte en waterberging. Het veranderende klimaat stelt elk stads- en gemeentebestuur voor uitdagingen: in de toekomst zal Vlaanderen steeds meer te kampen hebben met perioden van zowel extreme neerslag als uitzonderlijke droogte. Koen De Winne (Aquafin) toont aan de hand van regenwaterprognoses en –modellen wat we kunnen verwachten en hoe de straatinrichting bij Aquafinprojecten mee antwoorden kan bieden op vragen bij gemeentebesturen. Tot slot laat landschapsarchitect Bieke Van Hees zien hoe in Genk werd geëxperimenteerd met het ideale straatprofiel. In plaats van plannen te tekenen, gingen stadsbestuur, ontwerper en buurtbewoners aan de slag om een stuk straat voor één dag om te bouwen en oplossingen te zoeken voor een toekomstgerichte inrichting van de publieke ruimte. 

De themanamiddag wordt afgesloten met een debat waarbij het publiek gelegenheid heeft om vragen te stellen.