Rapport 'Energielandschappen'

'Energielandschappen' is een eerste, ontwerpmatige oefening  om na te gaan in welke mate ons landschap – bebouwd of onbebouwd – potentieel heeft om bij te dragen aan de opgave voor energietransitie. De studie toont aan dat die transitie, de omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen, in grote mate ook een ruimtelijk vraagstuk is. Gezien de beperkte beschikbare ruimte in Vlaanderen, zullen we energiesystemen moeten verweven met andere functies en ze integreren in ons bebouwde landschap. Omdat de koppeling van gebruikers en producenten een leidend principe is, biedt de energieopgave bovendien ook een kans om een duurzamer en collectiever ruimtegebruik te stimuleren.

De studie ‘Energielandschappen’ werd uitgevoerd door het team van Posad, 3E, Universiteit Gent en Resourcedesign in het kader van LABO RUIMTE en in opdracht van het Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, VITO - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, de Vlaamse Landmaatschappij en het Vlaams Energieagentschap.