Publicatie ‘Kust en Klimaat’ in eindejaarsrede van West-Vlaams gouverneur Decaluwé

De eindejaarsrede van Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen, is dit jaar gewijd aan de klimaatverandering. In zijn rede prijst de gouverneur onze publicatie Kust en klimaat, gids voor een gebiedsgerichte aanpak als ‘een verdienstelijk werkstuk, een instrument vol informatie over de klimaatontwrichting in relatie tot het kustgebied, aangebracht door input van experten uit uiteenlopende vakgebieden en verschillende diensten van de Vlaamse overheid en het West-Vlaamse provinciebestuur.’

De voorbije jaren werden binnen LABO RUIMTE, een samenwerkingsverband tussen het Team Vlaams Bouwmeester en het Departement Omgeving, al diverse ontwerpende onderzoeken gewijd aan de toekomstontwikkeling van het kustgebied. In ‘Metropolitaan Kustlandschap 2100’ werden de ontwikkelingsmogelijkheden van de kust op lange termijn onderzocht in het licht van een veranderend klimaat en van socio-economische evoluties. In ‘Stedelijk Systeem Kust’ werd ontwerpend onderzoek gedaan naar transformaties van de bebouwde omgeving in de kustzone.

Uit die onderzoeken bleek dat de relatie tussen ruimtegebruik en klimaat- en milieufactoren die aan de kust spelen, niet door iedereen gekend is. Daarom nam het Vlaamse Departement Omgeving, samen met het Team Vlaams Bouwmeester en verschillende overheidsinstanties, het initiatief om een aantal inzichten op toegankelijke wijze samen te brengen in een handige gids. We voeren hierin een pleidooi om de klimaatuitdagingen aan de kust niet fragmentair te benaderen, maar geïntegreerd verder naar oplossingen te zoeken. De gids is ook een uitnodiging aan alle sectoren en beleidsmakers, aan middenveld en bedrijven, om samen te werken aan een wervend toekomstperspectief voor onze Vlaamse kust.