Bouwmeester Label ‘Zuurstof voor de gevangenis’ leidt tot realisatie van pilootprojecten Vergroeningsprojecten van start in drie Vlaamse gevangenissen

Drie vergroeningsprojecten in de gevangenissen van Hasselt, Brugge en Leuven-Centraal krijgen de Vlaamse projectsubsidie Natuur in je Buurt. Ze zijn ontstaan in het kader van het onderzoeksproject ‘Zuurstof voor de gevangenis’, een project van natuurorganisatie BOS+, ontwerpbureau Fris in het Landschap en vzw Terra Therapeutica dat werd ondersteund met het Bouwmeester Label. De projecten zullen worden gerealiseerd in samenwerking met de gedetineerden en het personeel. 

Het heilzame en troostende effect van een groene omgeving hebben velen onder ons tijdens de voorbije lockdowns dankbaar mogen ondervinden. Maar wat als je permanent in lockdown zit, zoals de ruim 10.000 gedetineerden in ons land? In de gevangenisomgeving zijn groene elementen vaak ver te zoeken. Natuurorganisatie BOS+, ontwerpbureau Fris in het Landschap, vzw Terra Therapeutica en de hogeschool PXL willen daar verandering in brengen, en starten vergroeningsprojecten op in de gevangenissen van Hasselt, Brugge en Leuven-Centraal. Contact met groen en natuur verhoogt immers het welzijn van gedetineerden en personeel, helpt agressie en stress in te perken, en bevordert de rehabilitatie, mét bijkomende winsten op vlak van biodiversiteit en klimaat.

Zuurstof voor de gevangenis

De drie pilootprojecten krijgen ondersteuning vanuit de Vlaamse projectsubsidie Natuur in je Buurt, en vanuit het gevangeniswezen zelf. Het idee ervoor groeide uit ‘Zuurstof voor de gevangenis’, een onderzoektraject dat werd ondersteund met het Bouwmeester Label. De projectpartners wierpen het voorbije jaar een blik achter de gevangenismuren. Het gros van onze gevangenissen werd gebouwd naar het 19de -eeuwse Ducpétiaux-model: stervormige gebouwen gericht op controle en efficiëntie, met veel verharding en beton. Groen is er weinig of niet aanwezig, en hoogstens in de vorm van kortgemaaide gazons. In de overtuiging dat dit beter kan, ging het projectteam op zoek naar (verloren) tradities en inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland. De onderzoekers gingen ook te rade bij andere sectoren waar natuur en zorg al langer hand in hand gaan. Ze gingen in gesprek met, en vonden medestanders bij heel wat gevangenispersoneel, directies en beleidsmakers. Samen werden ‘vergroeningsscans’ uitgevoerd in drie geselecteerde gevangenissen. Deze scans tonen kansen voor een ambitieuze herinrichting van de volledige buitenruimte; een alternatief toekomstbeeld voor de Vlaamse gevangenis.

Natuur in ieders buurt

Samen met de gevangenisdirecties van Hasselt, Brugge, en Leuven-Centraal werd vervolgens een deelproject ingediend voor financiering vanuit de projectsubsidie Natuur in je Buurt. Na goedkeuring van alle drie de dossiers, kan dit de komende maanden van start gaan.

In Hasselt wordt een bezoekersruimte aangelegd met bijzondere aandacht voor kinderen. Het moet een familievriendelijke setting worden, waar gedetineerden de kans krijgen op een aangename, spontane manier in contact te komen met hun kroost. Een onderzoeksproject van PXL zal de effecten van de groene inrichting op de ouder-kindrelatie in kaart brengen. In Brugge ligt de focus dan weer op zichtgroen. Vier binnentuinen tussen de cellenblokken – vandaag nog eentonige grasvlakten – krijgen een natuurlijke en gevarieerde inrichting. Onderzoek toont aan dat groene en biodiverse zichten kalmerend en rustgevend werken en dat ze gedetineerden helpen de band met het ‘gewone leven’ – en daarmee een toekomstperspectief – te behouden. De aandacht gaat hier voornamelijk uit naar de cellenblokken die vaak overbevolkt zijn en waar weinig of geen activiteiten plaatsvinden. In Leuven-Centraal ten slotte, wordt de veiligheidszone tussen de binnenste en buitenste omheining sterk vergroend met bloemenweides en fruitbomen. Ook hier worden zo groene en biodiverse zichten gecreëerd voor gedetineerden uit verschillende cellenblokken en voor het personeel. Dit past ook in de klimaatstrategie van de stad Leuven.

Persoonlijke en maatschappelijke baten

De komende maanden worden participatiemomenten georganiseerd in de gevangenissen, om de plannen met behulp van gedetineerden en personeel te verfijnen. Ook daarna gaan de gedetineerden mee aan de slag, want de aanleg én het beheer zullen zoveel mogelijk door hen worden opgenomen. Op die manier genieten ze niet alleen van de positieve effecten van een groene omgeving, maar ook van het directe contact met, en het beleven van de natuur. Betekenisvolle groenactiviteiten blijken in een detentiecontext erg geschikt om eigenwaarde en zelfvertrouwen te herstellen en sociale en beroepsmatige vaardigheden te versterken. Ook die effecten zullen door PXL van nabij worden opgevolgd.

Zo mikken de pilootprojecten op een win-win voor mens en natuur, met persoonlijke én maatschappelijke baten. Naast de vermindering van zorgkosten voor en agressie onder gedetineerden, en van stress en ziekteverzuim bij personeel, draagt de vergroening van onze gevangenissen uiteraard bij aan een betere luchtkwaliteit en waterhuishouding, aan het inperken van lokale hitte-eilandeffecten en aan een verhoogde biodiversiteit.

Naar een groenere detentie

Worden deze pilootprojecten de start van een groenere detentie? Het projectteam kon, samen met de Vlaamse Bouwmeester, in gesprek gaan met de bevoegde kabinetten en instanties; niet alleen over de rol van groen in bestaande gevangenissen, maar ook in toekomstige. Onderzoekstrajecten zullen de resultaten de komende jaren steeds beter in beeld brengen. Andere gevangenisdirecties werden geïnspireerd en onderzoeken de mogelijkheden voor vergroening op hun eigen terrein. De droom van een groenere detentie lijkt daarmee in elk geval op de kaart gezet. Realisaties op het terrein vragen evenwel de nodige investeringen. Gevangenissen zelf beschikken slechts over beperkte budgetten en vallen terug op projectsubsidies en het engagement van non-profitorganisaties. Deze pilootprojecten zijn dan ook tegelijk een oproep aan het beleid. Steeds meer gevangenissen zijn klaar voor een groene make-over achter hun muren, met winsten tot ver daarbuiten. Aan de overheid om hen te voorzien van de middelen en ondersteuning om dit waar te maken.