Nacalculatie van wedstrijdontwerpen in de Open Oproep

Bouwmeester Leo Van Broeck wenst aandacht te vragen voor de billijke honorering van ontwerp en ontwerpend onderzoek. Dit streven kadert in een van de zeven strategische doelen in zijn Meerjarenprogramma 2017-2020 (Bijdragen aan de architectuurcultuur in Vlaanderen) 

Het Team Vlaams Bouwmeester wil de billijke vergoeding van wedstrijdontwerpen stimuleren. Deze maken immers integraal deel uit van de creatieve productie van een ontwerpteam, ze betreffen de corebusiness van de architect. Omdat er nog geen onderzoek bestaat over de tijd die een ontwerpteam besteedt aan het indienen van offertes, wordt momenteel een gemiddeld percentage gehanteerd, gebaseerd op het aandeel van de vergoeding van een schetsontwerp in het totale ereloon voor een architectuuropdracht.

Team Vlaams Bouwmeester wenst meer inzicht te verschaffen in de tijdsbesteding van ontwerpteams bij wedstrijdontwerpen. Daarom start het met een inventarisatie van de werktijd bij Open Oproep projecten. Ontwerpteams die ooit een offerte hebben ingediend, binnen de Open Oproep procedure, kunnen hun tijdsbesteding ingeven. Op basis van deze gegevens hoopt het Team Vlaams Bouwmeester meer inzicht te krijgen in het aantal werkuren dat een ontwerpteam presteert, zodat de offerte en de vergoeding beter op elkaar afgestemd kunnen worden.