Kunstopdracht voor het Atelier Bouwmeester: Ana Torfs’ Story Generator

(English version below)

Op uitnodiging van het Team Vlaams Bouwmeester realiseerde beeldend kunstenares Ana Torfs een nieuw werk, Story Generator, dat binnenkort een plaats krijgt in het Atelier Bouwmeester. Naar aanleiding van de presentatie geeft architectuurhistoricus Dirk De Meyer in de reeks Small Talks een lezing op donderdag 19 november 2015.

Story Generator werd door Ana Torfs geconcipieerd met het Atelier Bouwmeester in gedachten, zonder dat er evenwel sprake is van een in situ ingreep: Torfs’ nieuwe werk heeft de gedaante van een autonoom object, dat inhoudelijk wél sterk verbonden is met de stedelijke en historische context waarin het Atelier zich inschrijft. Story Generator is een volledig in koper uitgevoerd, roterend ‘toestel’, dat herinnert aan steekkaartensystemen type Rolodex, maar ook aan de mutoscoop, een voorloper van de cinema, waarbij de kijker door het met grote snelheid omklappen van een reeks kaarten de illusie van beweging opwekt.

Ana Torfs’ Story Generator wordt op vergelijkbare wijze door de toeschouwer bediend met behulp van een draaiknop, en omvat ruim vijfhonderd ‘steekkaarten’, aan twee zijden bedrukt met een eclectische verzameling beelden en tekstfragmenten. Anders dan hogergenoemde systemen is ook de Story Generator zélf trouwens tweezijdig: de machine staat op een tafel met twee krukjes en kan door twee tegenover elkaar zittende kijkers tegelijk worden bekeken, die evenwel niet hetzelfde te zien krijgen. In een web van associaties en cross-references worden kijkers/lezers door vijfhonderd jaar vaderlandse geschiedenis geloodst, niet in één aaneengesloten verhaal maar in een gefragmenteerde loop van onderling verbonden geschiedenissen en taferelen. Zoals elke geschiedschrijving is ook Torfs’ bloemlezing niet ‘neutraal’: in het discours van de anonieme, schijnbaar alwetende verteller ontwaren we al spoedig enkele rode draden. Leidmotief is ongetwijfeld hoe sinds het begin van de moderne tijd de groeiende welstand in onze contreien, niet alleen in louter materieel opzicht maar evengoed in de ontwikkeling van wetenschap, kunst en cultuur, systematisch ten koste ging van roekeloos geëxploiteerde overzeese gebieden en volkeren. De Brusselse Coudenberg en de Ravensteinwijk, waar het Atelier Bouwmeester is gehuisvest, verschijnen daarbij als een soort hotspot waar wel érg veel hoofdrolspelers uit die lange geschiedenis van economische en politieke machtsontplooiing, vaak in verrassende combinaties, de revue passeren. 

Velen onder hen waren ‘generators’: ze brachten iets te weeg, met verstrekkende gevolgen. Naast Karel V en Leopold II ontmoeten we Filips van Kleef-Ravenstein, de gebroeders Tassis, de Mexicaanse keizerin Charlotte, de wereldberoemde orchideeënverzamelaar Jean-Jules Linden, de ontdekkingsreiziger Stanley, Baron Edouard Empain, Patrice Lumumba en vele anderen. Aan één van hen zou de Story Generator kunnen zijn opgedragen: de jurist Paul Otlet, die in 1895 samen met Henri La Fontaine op steekkaarten (!) een verzameling feiten en data opstartte en hiermee de grondslag legde van het latere Mundaneum, een utopisch project dat vooruitwijst naar het World Wide Web. Otlet was tevens de vader van de Volkenbond, de voorloper van de VN. Zijn nagedachtenis roept de vraag op of universele kennisvergaring en -deling (hoe onbeheersbaar ook) een sleutel kan zijn tot een rechtvaardiger wereldorde.

Ana Torfs bedient zich van de meest diverse media (film, fotografie, video, grafiek, textiel...). Haar installaties gaan vaak vergezeld van volledig door haar verzorgde publicaties. Haar werk was onder meer te zien in Bozar Brussel, Generali Foundation Wenen, K21 Düsseldorf, Manifesta 9, de 11de Sharjah Biënnale. In 2014 wijdde WIELS Centrum voor Hedendaagse Kunst een monografische tentoonstelling aan haar recente werk. Ana Torfs woont en werkt in Brussel.

Art commission for Atelier Bouwmeester:
Ana Torfs’ Story Generator

At the invitation of the Vlaams Bouwmeester Team, visual artist Ana Torfs realized a new work entitled Story Generator, which will soon be presented at the Atelier Bouwmeester. On the occasion of its unveiling, architect Dirk De Meyer will deliver a lecture in the series Small Talks on Thursday 19 November 2015.

Although it does not involve an intervention on site, Story Generator was conceived by Ana Torfs with the Atelier Bouwmeester in mind. Her new work takes the form of an autonomous object whose meaning is closely connected to the urban and historical context in which the Atelier is embedded. A rotating ‘apparatus’ executed entirely in copper, Story Generator calls to mind not only index card systems like Rolodex but also the mutoscope, a precursor to the cinema, with which the viewer rapidly flips through a series of cards to create the illusion of movement.

The viewer operates Ana Torfs’ Story Generator in similar fashion with the help of a knob. The apparatus contains over five hundred ‘index cards’, printed on both sides with an eclectic array of images and text excerpts. But unlike the above-mentioned systems, the Story Generator itself is two-sided: the machine is placed on a table with a stool on either side and can be viewed simultaneously by two people seated opposite each other. In a web of associations and cross-references, the viewers/readers are guided through more than five hundred years of national history, not in one continuous story but in a fragmented loop of interconnected histories and scenes. Like every account of history, Torfs’ anthology is not ‘neutral’, as we quickly descry certain themes in the discourse by the anonymous, seemingly omniscient narrator. The leitmotif, undoubtedly, is how the rising level of wealth in our part of the world since the start of the modern era, not just in simply material terms but also in the development of science, art and culture, has been systematically achieved at the expense of recklessly exploited regions and peoples overseas. Here the Coudenberg and the Ravenstein district in Brussels, which is home to the Atelier Bouwmeester, turns out to be a hotspot where a notably large number of leading figures in the long history of economic and political power are passed in review, often in surprising combinations.

Many of these individuals were ‘generators’: they initiated something that would have far-reaching consequences. In addition to Charles V and Leopold II, we meet Philip of Cleves, Lord of Ravenstein, the Tassis brothers, Empress Carlota of Mexico, the world-famous orchid collector Jean-Jules Linden, the explorer Stanley, Baron Edouard Empain, Patrice Lumumba and many others. The Story Generator might well have been dedicated to one of them: lawyer Paul Otlet, who in 1895, together with Henri La Fontaine, started a collection of facts and data on index cards, thus laying the foundation for the later Mundaneum, a utopian project that foreshadows the World Wide Web. Otlet also paved the way for the League of Nations, the forerunner of the UN. His legacy raises the question whether universal knowledge gathering and sharing (no matter how uncontrollable) could be a key to a more just world order.

Ana Torfs makes use of the most diverse media (film, photography, video, printed matter, textiles...). Her installations are often accompanied by publications completely of her own making. Her work has been shown at, among other venues, Bozar in Brussels, Generali Foundation in Vienna, K21 in Düsseldorf, Manifesta 9 and the 11th Sharjah Biennale. In 2014 the WIELS Contemporary Art Centre in Brussels presented a monographic exhibition of her recent work. Ana Torfs lives and works in Brussels.

ontwerpschetsAT_Ana Torfs, Story Generator, eerste ontwerpschets, 2014

Ana Torfs, Story Generator, eerste ontwerpschets, 2014