Dialoogmoment Vlaamse Steden en Gemeenten op 1 oktober 2019

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat bOb Van Reeth als eerste Vlaamse Bouwmeester van start ging. Het Team Vlaams Bouwmeester viert deze verjaardag met een aantal initiatieven. Op 11 juni gaven we in het Atelier Bouwmeester de aftrap met een publieke gespreksavond: experten uit het veld van architectuur, stedenbouw en publiek opdrachtgeverschap gingen in debat over de rol en toekomst van het bouwmeesterschap. 

Op 19 september volgt in Gent de opening van een tentoonstelling over het oudste en best gekende werktuig uit de ‘toolbox’ van de Bouwmeester: de Open Oproep selectieprocedure voor ontwerpers. Dit vormt voor ons meteen de aanleiding om, in samenwerking met de VVSG en het Kenniscentrum Vlaamse Steden, een speciaal programma te wijden aan onze belangrijkste stakeholders: de Vlaamse steden en gemeenten. Wij hebben dan ook het genoegen u uit te nodigen voor een dialoogmoment in Gent op dinsdag 1 oktober 2019.

In de voormiddag gaan Bouwmeester Leo Van Broeck en zijn team graag met u in dialoog over de noden, vragen en verwachtingen die bij lokale besturen leven rond de bewaking en bevordering van de ruimtelijke en architecturale kwaliteit, en over hoe het instrumentarium van het bouwmeesterschap hier (nog beter) op kan inspelen. We sluiten de voormiddag feestelijk af met de uitreiking van de Prijs Wivina Demeester 2019 voor Excellent Bouwheerschap. Na de lunch bieden we u een geleid bezoek aan de tentoonstelling Open Oproep. 20 jaar architectuur in publieke opdracht.

Een uitnodiging en alle praktische informatie volgen later, maar we zouden het zeer op prijs stellen indien u alvast de datum in uw agenda kon reserveren! Voorts richten we ons, ter voorbereiding van de gesprekken op 1 oktober, nu al tot u met het verzoek ons deelgenoot te maken van uw vragen, bekommernissen en bedenkingen in relatie tot uw rol als opdrachtgever van ruimtelijke opgaven en bouwprojecten. Op die manier willen we, onder meer via de toelichting van enkele concrete cases of type-opgaven, beter inspelen op uw vragen en noden.

We nodigen u graag uit om via deze link een tweetal korte vragen te beantwoorden. Deze bevraging heeft een informeel karakter en hoeft niet veel van uw tijd te vergen. Het is voor ons echter van cruciaal belang een beroep te kunnen doen op uw expertise en ervaring om de agenda van het dialoogmoment, en meer algemeen van het bouwmeesterschap van de toekomst, optimaal te kunnen voorbereiden. Graag ontvingen we uw antwoorden vóór 6 september 2019. De resultaten van de bevraging zullen kort worden weergegeven op het dialoogmoment, en als uitgangspunt dienen voor de gespreksrondes.

De Krook, Gent © Tim Van de Velde