©GDI Vlaanderen

OAG2411 Opmaak van een masterplan voor de Lutgart-site te Beringen

Het stadsbestuur van Beringen wenst de Sint-Lutgartsite – een voormalige schoolsite in het centrum van Beringen – te (her)ontwikkelen. Het gebied kwam na de verhuizing van de Sint-Lutgartschool leeg te staan en werd vervolgens door de stad volledig aangekocht. Waar het initieel de bedoeling was om op de locatie een klassieke binnenstedelijke winkel- en woonprojectontwikkeling te realiseren, werd gekozen voor een innovatief project: een creatieve hotspot voor iedereen die wil ondernemen, creëren en beleven.

Als opstap naar een definitieve bestemming is reeds met een tijdelijke invulling begonnen. Op een laagdrempelige manier (en tegen een lage vergoeding) zijn winkel-, bureau- en werkruimtes ter beschikking gesteld van ondernemers en makers, zodat zij kunnen experimenteren met nieuwe winkel- en horecaconcepten of dienstverlening. Er is ook plaats voor ontmoeting, jeugd, cultuur en sport. Deze mix zorgt voor kruisbestuiving, beleving en dynamiek op de site.

De (verouderde) schoolgebouwen werden niet gesloopt. Het ruwe, authentieke karakter van de site, de wirwar van gebouwen en klaslokalen vormen momenteel een uniek decor voor een levendige en hippe bestemming. De slechte staat van de gebouwen noopt echter tot actie. De stad wenst daarom een duurzaam toekomstscenario voor de Lutgart-site te laten uitwerken, samen met een haalbaar en beargumenteerd financierings- en beheermodel, waarbij het unieke en authentieke karakter van de site behouden kan blijven. Dit model geeft o.a. weer hoe de ontwikkeling gefaseerd kan worden en op welke manier de Stad (via bijvoorbeeld een specifieke eigendomsstructuur) toch aan boord kan blijven om de beoogde kwaliteit te bewaken. Hoe blijven creatieve ondernemingen op de site kansen krijgen en welke (economische) functies zijn hiervoor bijkomend nodig? Wat is de financiële impact hiervan voor de stad?

Het doel is aan de hand van scenario-onderzoek een ruimtelijke visie/masterplan te bekomen voor de gehele site, dewelke de functies van de Lutgart-site bestendigt, samen met een voorkeursscenario om de site (gefaseerd) te transformeren tot een duurzaam en groen stadsvernieuwingsproject dat onderscheidend is. 

Men ambieert een kwalitatieve infrastructuur voor een programma met een sterke verweving van activiteiten en bestemmingen, die de huidige dynamiek en authenticiteit van de site zoveel als mogelijk bewaart. Een grondige renovatie, herbouw of nieuwbouw behoren tot de mogelijkheden. Het ontwerpteam analyseert de bestaande infrastructuur en geeft advies over de verschillende scenario’s.

De stad wenst ruimte voor creatieve ondernemingen, ambachten, bedrijvigheid, coworking en horeca te behouden en aan te vullen met o.a. meer publieke functies en innovatieve woonvormen. Omwille van het behoud van de dynamiek op de site is een levendige publieke en groene open ruimte essentieel. De site zal ook een grotere rol opnemen binnen Beringen centrum.

De eigendomsstructuur laat een geïntegreerde aanpak van de site toe. De stad wenst haar gronden, in cocreatie (participatief traject) met de betrokken stakeholders, te ontwikkelen binnen een geïntegreerde visie en wenst een gedragen en financieel haalbaar masterplan uit te werken met een maximale ambitie en voorbeeldfunctie in termen van duurzame (circulaire) herontwikkeling en samenwerking met private partners en ondernemers. We wensen met de (her)ontwikkeling van dit gebied een meerwaarde te creëren op zowel economisch, ecologisch als sociaal vlak, en dit binnen een financieel haalbaar kader.

Voor deze opdracht wordt een ontwerpteam gezocht met kennis en ervaring op het vlak van stedenbouw, publieke ruimte en architectuur. Tijdens het onderzoekstraject wordt verwacht dat het ontwerpteam een financierings- en beheermodel voorstelt met het oog op een haalbare transformatie van de Lutgart-site. De gemeente verwacht begeleiding bij de afbakening van een participatief kader om in dialoog te gaan met huidige en toekomstige gebruikers. Dit veronderstelt dat het ontwerpteam ruimtelijke voorstellen en mogelijke toekomstscenario’s aan de hand van wervende beelden weet te verduidelijken.

Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2411 Opmaak van een masterplan voor de Lutgart-site te Beringen Stadsbestuur Beringen

Het stadsbestuur van Beringen wenst de voormalige schoolsite Sint-Lutgart te (her)ontwikkelen tot een duurzaam, groen en onderscheidend stadsvernieuwingsproject. Men is op zoek naar een ontwerpteam dat een masterplan en toekomstscenario voor de site uitwerkt, samen met een financierings- en beheersmodel dat het authentieke karakter bestendigt.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 17 mei 2024, 11 uur.
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: donderdag 13 juni.
  • 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen vrijdag 6 september.
  • Presentatie van de offertes op vrijdag 13 september 2024, vanaf 10 uur.
  • Opmaak masterplan tegen juli 2025.
Ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van €72.500 (excl. btw) 

vergoeding

4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 2500 euro (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Meer info bij Ganaël Vanlokeren – strategisch manager omgeving & stadsontwikkeling van stad Beringen