OAG2406 Een toekomstplan voor de site Berkenboomscholen in Sint-Niklaas

De site Berkenboomscholen in Sint-Niklaas bestaat uit een basisschool (340 leerlingen), een ASO-school (600 leerlingen) en een KSO/TSO/BSO-school (895 leerlingen). Er is eveneens een OKAN-afdeling (+/-50 leerlingen). De site ligt op korte wandelafstand van de Grote Markt. Ze telt meerdere in- en uitgangen en wordt begrensd door de Ankerstraat, de Kalkstraat en de Kleine Peperstraat.

Het ontbreekt de scholen momenteel aan infrastructurele efficiëntie en flexibiliteit om in te spelen op veranderende omstandigheden. De hele site is dringend aan vernieuwing toe om toekomstige onderwijsvormen in alle scholen die er gehuisvest zijn te faciliteren. Het schoolbestuur wenst een ontwerpteam aan te stellen dat inzicht kan geven in de ontwikkelingspotenties van de site en van het bestaande patrimonium. Dit veronderstelt enerzijds een analyse van de bestaande bebouwing en anderzijds de opmaak van een toekomstvisie die het schoolbestuur in staat moet stellen om een subsidiedossier op te maken voor een gefaseerde renovatie- en/of vernieuwingscampagne.

Aan de hand van ontwerpend onderzoek wenst de opdrachtgever inzicht te krijgen in:

 • het renovatiepotentieel van de gebouwen (rekening houdend met de conditiestaat, het gewenste programma, brandweeradvies, integrale toegankelijkheid, …)
 • de energieprestatie: het schoolbestuur heeft de ambitie om tegen 2050 te evolueren naar koolstofarme gebouwen; circulariteit is dus een belangrijk aspect in elke bouwfase
 • de mate waarin het patrimonium kan evolueren naar multifunctionele gebouwen die ‘veerkrachtig’ zijn met het oog op de evoluties in het onderwijs (bijv. hybride onderwijs)
 • de manier waarop renovatie of vernieuwing kan samengaan met het behoud van de huidige groene ruimte en zelfs een uitbreiding ervan 
 • manieren waarop leerlingen en personeel aangemoedigd kunnen worden om zich duurzaam te verplaatsen, zoals het plaatsen van voldoende fietsenstallingen
 • de efficiëntere organisatie van leerlingenstromen
 • de mogelijkheden voor een breder en buurtondersteunend gebruik van de school, gezien de centrale ligging
 • de kansen om de arbeidsmarktgerichte opleidingen (haartooi, mode, ...) zichtbaarheid te geven aan de straat
 • een efficiëntere locatie voor de ondersteunende centrale diensten van de scholen
 • de mogelijke ontwikkelingsscenario’s en een voorstel tot fasering dat rekening houdt met de continuïteit van de werking en met de eigenheid en de kleinschaligheid van iedere school
 • een globale raming van de volledige renovatiecampagne.

Voor deze opdracht worden volgende expertises verwacht:

Voor deze opdracht is er in eerste instantie nood aan stedenbouwkundige en architecturale expertise. De opdrachtgever verwacht dat het ontwerpteam zich tijdens de uitvoering van de opdracht versterkt met experten inzake stabiliteit en technieken. Tevens wordt verwacht dat het ontwerpteam een globale raming kan opmaken voor de uitvoering van de voorgestelde fases.

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2406 Een toekomstplan voor de site Berkenboomscholen in Sint-Niklaas Berkenboomscholen vzw

De opdrachtgever is op zoek naar een ontwerpteam voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de toekomstige renovatie en vernieuwing van de scholensite in het centrum van Sint-Niklaas. Het is de bedoeling om het ontwikkelingspotentieel van zowel de site als de schoolgebouwen in kaart te brengen ter voorbereiding van een gefaseerde renovatie- en/of vernieuwingscampagne. 

Aanmelden

Vul het interesseformulier in voor 8 maart 2024, 11.00 uur.

Interesseformulier

Locatie

Ankerstraat, Kalkstraat en Kleine Peperstraat, 9100 Sint-Niklaas

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Timing
 • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 8 maart 2024, 11.00 uur.
 • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 15 april 2024.
 • Max. 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 30 mei 2024.
 • Presentatie van de offertes op 7 juni 2024, vanaf 10 uur.
 • Opmaak toekomstvisie tegen eind april 2025.
Ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van € 70.000 (excl. btw).

Vergoeding

Max 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 2500 euro (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij Hedwig Truyts