Luchtfoto projectzone Laakdal

OAG2401 Opmaak van een inrichtingsplan voor vrijetijdssite De Vloed in Laakdal

De gemeente Laakdal kent een goed uitgebouwde sport- en recreatie-infrastructuur. In haar ruimtelijk structuurplan (GRS) heeft de gemeente drie sport- en vrijetijdssites omschreven: Kapelleberg (Eindhout), Kwade Plas (Veerle) en De Vloed (Vorst-Meerlaar). Gezien de overvloed aan te onderhouden gemeentepatrimonium en de nood aan meer efficiëntie besliste het college van burgemeester en schepenen onlangs om voor de site van De Vloed volop de kaart te trekken van buitensporten. Deze keuze schept mogelijkheden om de gebouwen, infrastructuur en globale inrichting van de site te herdenken in functie van huidige en toekomstige noden. De groene en landelijke omgeving vormt daarbij de basis voor het uitbouwen van een aantrekkelijke recreatiezone die uitnodigt tot bewegen en verblijven.
De Vloed bevindt zich een zestal kilometer ten westen van het centrum van Laakdal, tussen de dorpskernen Vorst en Vorst-Meerlaar. De site, zo’n 15 ha groot, ligt langs de Grote Laak. Deze zijtak van de Grote Nete trekt een brede groene corridor door Laakdal. Aan de noordzijde wordt de site begrensd door het woonlint langs de Meerlaarstraat (N141). De ringvormige Lindestraat omsluit de rest van de site. Enkele zones binnen het gebied, dat hoofdzakelijk is ingekleurd als recreatiezone, zijn vandaag nog in gebruik als landbouwgrond. Op de site rust een bijzonder plan van aanleg (BPA). Een herziening van dit plan is noodzakelijk maar maakt geen deel uit van deze opdracht.
De sportinfrastructuur op De Vloed is organisch gegroeid doorheen de jaren. Daardoor is de huidige inrichting van de site zeer gefragmenteerd. Het ruimtebeslag is zeer groot in verhouding tot het aantal gebruikers. Daarbovenop zijn heel wat gebouwen in slechte staat. De clubs en verenigingen die er gevestigd zijn (tennis, voetbal, rugby, hondenclub, chiro) hebben in de loop der tijd andere behoeften gekregen, met soms een nood aan uitbreiding of renovatie. Mogelijke toekomstige gebruikers zijn momenteel elders gevestigd (atletiekvereniging, recreatieve voetbalclubs, boogschieten, katapult).De gemeente wil door middel van ruimtelijk onderzoek de mogelijkheden voor herstructurering en synergie verbeelden. Het is de doelstelling van het gemeentebestuur om hier op termijn meer clubs en verenigingen te huisvesten. De gemeente streeft naar een flexibele inrichting en meervoudige inzetbaarheid van infrastructuur en gebouwen. De veelheid aan door clubs beheerde kantines vormt daarbij een belangrijk aandachtspunt. Het is de ambitie om te komen tot een toekomstbestendig vrijetijdspark, aangepast aan de noden en behoeften van zowel de huidige als toekomstige gebruikers en rekening houdend met de bovenlokale visies van de sportfederaties en Sport Vlaanderen.

Vandaag gebruikt men hoofdzakelijk de wagen om De Vloed te bereiken. Duurzame verplaatsingen moeten worden gestimuleerd door bijvoorbeeld het aanbieden van veilige fietsstallingen of laadmogelijkheden voor elektrische fietsen. De rol van de site ten aanzien van het recreatief (fiets)netwerk richting landschapspark De Merode dient daarbij in beschouwing genomen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de parkeermogelijkheden, rekening houdend met een sterk fluctuerende bezettingsgraad.

De opdracht bestaat uit verschillende stappen:

  1. programmaverkenning in samenspraak met het college van burgemeester en schepenen aan de hand van een ruimtelijke analyse van de site en best practices om het kader voor stap 2 te bepalen;
  2. ontwerpend onderzoek aan de hand van een participatief traject met de voornaamste huidige en toekomstige gebruikers, waarbij de behoeften ruimtelijk worden vertaald in verschillende scenario’s;
  3. bepalen van de haalbaarheid en raming van de verschillende scenario’s om tot een voorkeursscenario te komen;
  4. vertaling van het voorkeursscenario in een inrichtingsplan voor de site.

Voor deze opdracht wordt een ontwerpteam gezocht met kennis en ervaring op het vlak van stedenbouw en publieke ruimte. Bij de start van het onderzoekstraject wordt tevens verwacht dat het ontwerpteam de gemeente ondersteunt bij het opstellen en afbakenen van een participatief kader. Daarnaast wordt een actieve rol verwacht bij de organisatie van dialoogmomenten met huidige en toekomstige gebruikers, binnen dit kader. Dit veronderstelt dat het ontwerpteam over de nodige participatieve en communicatieve vaardigheden beschikt, enerzijds in functie van de bevraging en anderzijds om ruimtelijke voorstellen te motiveren en met wervende beelden te verduidelijken. Het ontwerpteam kan zich hiervoor laten bijstaan door een derde partij.

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2401 Opmaak van een inrichtingsplan voor vrijetijdssite De Vloed in Laakdal Gemeentebestuur Laakdal

De gemeente Laakdal wenst een inrichtingsplan te laten opmaken voor sport- en vrijetijdssite De Vloed. Doel is de site om te vormen tot een open en toekomstbestendig vrijetijdspark met flexibele en meervoudig te gebruiken infrastructuur voor meerdere clubs en verenigingen.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 2 februari 2024, 11 uur.
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 7 maart 2024, 10u.
  • 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 12 april 2024.
  • Presentatie van de offertes op 22 april 2024, vanaf 10 uur.
  • Opmaak inrichtingsplan tegen februari 2025.
Ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van € 65.000 (excl. btw).

Vergoeding

4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1.500 euro (excl. btw) voor een geldige offerte.

Contact

Meer info bij Eline Aerts