©GDI Vlaanderen

OAG2313 Opmaak van een masterplan en bijbehorende financieel-economische haalbaarheidsstudie voor de site Kouterstraat in Kalken

De te onderzoeken site in Kalken (Laarne) beslaat ongeveer vier hectare en omvat een woonzorgcentrum, bejaardenwoningen en enkele percelen in private eigendom. In de nabijheid bevinden zich twee scholen, het sportcomplex Kruisen-Kouter en een buitenschoolse kinderopvang. Beide scholen zullen in de nabije toekomst het voorwerp uitmaken van een nieuwbouwdossier: er komt een nieuwe schoolsportzaal die gedeeld gebruik, ook door derden, toelaat.

Langs het WZC Hof ten Kouter werden in de jaren 1980 een twintigtal gekoppelde bejaardenwoningen gerealiseerd op een perceel in eigendom van de gemeente (0,5 hectare in woongebied). Gezien het ongewone bouwprocedé dat indertijd werd aangewend, zijn deze woningen bouwfysisch in slechte staat. Verschillende woonentiteiten staan ondertussen leeg. Een nieuwe visie voor deze site dringt zich dus op.

De ambitie voor de site is te evolueren naar een groene, multifunctionele omgeving waar het aangenaam leren, werken, rusten en leven is voor de hele buurt. Gezien de verschillende gebruikers (jongeren, senioren, bezoekers, omwonenden, …) is een veilige afwikkeling van verkeersstromen op en naar de site uitermate belangrijk. Er moet ook op een verantwoordelijke manier worden omgegaan met de beschikbare ruimte.

Op het eigen perceel wil het lokaal bestuur opnieuw enkele wooneenheden realiseren en evolueren naar een inclusieve plek die een ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde biedt voor de bewoners en de verschillende actoren in de buurt. Innovatieve woonvormen, al dan niet exclusief voor de specifieke doelgroep van ouderen of zorgbehoevenden, in combinatie met betaalbaar wonen voor jonge gezinnen, sociale (ouderen)woningen, … kunnen onderzocht worden. Ook de ontwikkelingsmogelijkheden op de percelen van de private eigenaars binnen de site moeten worden onderzocht. Doel is het realiseren van een verkeersveilige wijk met een duurzaam karakter, kwaliteitsvolle publieke ruimte en een versterkt sociaal weefsel.

De volledige studieopdracht omvat de opmaak van een integraal benaderd masterplan gekoppeld aan een financiële haalbaarheidsstudie en een concrete uitvoeringsstrategie. Om de kwaliteit van de vervolgprocedure te bewaken, verwacht het lokaal bestuur advies over de fasering en timing, de projectorganisatie, mogelijke samenwerkingsverbanden, richtlijnen voor kwaliteitsbewaking enzovoort. De sociale, ecologische en financiële dimensie zijn alle even belangrijk. Relevante partners (WZC, buren, scholen, sociaal huis, ...) worden in kaart gebracht en betrokken in de ontwikkelingsvisie. De studie geeft daarmee vorm aan het ontwikkelingspotentieel van het gebied, en biedt inzicht in de procedurele en financiële consequenties van de toekomstige ontwikkeling.

Het masterplan zal een ruimtelijk kwalitatief kader vormen voor de toekomstige ontwikkeling van de percelen binnen het projectgebied. Eventueel kan de opdracht worden uitgebreid met de opmaak van een bestek voor het aanstellen van een ontwerper voor de ontwikkeling op het perceel in eigendom van de gemeente Laarne en met een supervisieopdracht over deze ontwikkeling.

Voor deze opdracht zoekt het lokaal bestuur van Laarne een multidisciplinair team dat bereid is een proces te lopen, gebaseerd op dialoog en experiment, en daarbij zelf nieuwe ideeën aanreikt qua aanpak, methodiek, integrale duurzaamheid en beeldkwaliteit. Naast stedenbouwkundige en architecturale expertise is voor het onderzoeken van de financiële haalbaarheid van de voorgestelde (herbestemmings)scenario’s ook vastgoedexpertise vereist.

Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt de opmaak van de projectdefinitie en zal deel uitmaken van het gunningscomité voor de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2313 Opmaak van een masterplan en bijbehorende financieel-economische haalbaarheidsstudie voor de site Kouterstraat in Kalken Gemeentebestuur Laarne

De gemeente Laarne zoekt een interdisciplinair ontwerpteam voor de opmaak van een masterplan en de bijbehorende financieel-economische haalbaarheidsstudie voor de site van de bejaardenwoningen aan de Kouterstraat en zijn directe omgeving in Kalken.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 17 oktober 2023, 11u.
  • Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers op maandag 13 november 2023.
  • Drie teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen vrijdag 19 januari 2024.
  • Presentatie van de offertes op vrijdag 26 januari 2024.
  • Opmaak masterplan en haalbaarheidsstudie tegen december 2024.
ereloon

Het ereloon voor de opmaak van de studie is € 55.000 excl. btw.

Vergoeding

Drie teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van € 1.500 excl. btw voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij Marie Swyzen