©Google Maps

OAG2311 Ruimtelijk en financieel haalbaarheidsonderzoek voor de expohallen in Roeselare

De expohallen in Roeselare bieden al decennia lang een unieke ruimte voor activiteiten van verschillende aard zoals beurzen, sport en allerhande evenementen. Het gebouw bevindt zich in zeer slechte staat en sinds enkele jaren wordt er niet meer in geïnvesteerd. Het hoge gebruiksritme van het gebouw getuigt nochtans van de nood aan een dergelijke locatie. Bovendien draagt Expo Roeselare bij aan het imago van de stad en de realisatie van een aantal stedelijke ambities. Wel wordt enerzijds een afname van het aantal beurzen vastgesteld en anderzijds een ontoereikend aanbod van omvangrijke evenementenlocaties. Vooraleer wordt nagedacht over sloop en heropbouw is daarom eerst een grondige evaluatie en toekomstprojectie nodig met betrekking tot het gebruik van de expohallen. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de noden van de gehele site. Het gaat dan over parkeergelegenheid voor (elektrische) wagens en fietsen, sportinfrastructuur, horeca en groen.

De site Schiervelde huisvest talrijke hoogdynamische sportactiviteiten en is goed bereikbaar, zowel voor het autoverkeer als voor de zwakke weggebruiker. Via een fiets- en wandelpad takt de site aan op het centrum. Middels een ruimtelijk uitvoeringsplan is ze deels bestemd als ‘gebied voor stedelijke activiteiten’. Doel van deze studieopdracht is het bekomen van een holistisch ontwikkelingsplan waarin de haalbaarheid, opportuniteit en potenties van een nieuw gebouw ontwerpend worden onderzocht. Dit onderzoek moet uitmonden in een totaalconcept, in synergie met de reeds bestaande functies (zoals bijv. horeca).

Een uitgebreid marktonderzoek moet inzicht verschaffen in de gevraagde basisfuncties van beurzen en evenementen in de regio West-Vlaanderen en het westen van Oost-Vlaanderen, en op die manier input geven voor het ruimtelijk onderzoek.

Het marktonderzoek omvat minstens:

  • een analyse van de mogelijke activiteiten en doelgroepen
  • gegevens over de optimale capaciteit van het gebouw
  • de relatie met gelijkaardige, concurrerende en/of complementaire projecten.

Het ontwerpend onderzoek gaat in op volgende aspecten:

  • de haalbaarheid en efficiënte dimensionering van het gebouw, met aandacht voor de mogelijkheden inzake flexibele uitbreiding (uitzonderingsactiviteiten), stapeling en de mogelijkheid om verschillende activiteiten op hetzelfde moment te faciliteren;
  • de optimale inplanting van het gebouw, rekening houdend met de mobiliteit op de site, de waterhuishouding, mogelijk slim gebruik van de daken en de compatibiliteit met andere functies op de site (bijv. horeca) om het functioneren op de gehele site Schiervelde te verbeteren.

De stad Roeselare verwacht eveneens dat het onderzoek uitmondt in een advies over een geschikt exploitatiemodel voor dit gebouw, o.a. door middel van gesprekken met stakeholders, aangevuld met een realistische simulatie van de rendabiliteit; een raming van het voorgestelde project, gestaafd door een (inter)nationale benchmarking met gelijkaardige projecten en inzicht in het kostenplaatje.

Voor deze opdracht worden volgende expertises verwacht:

De opdrachtgever zoekt een ontwerpteam met kennis van en ervaring in architectuur, stedenbouw en landschap. De stad verwacht dat het ontwerpteam zich bij de uitvoering van de opdracht versterkt met een expert die een marktonderzoek kan uitvoeren om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2311 Ruimtelijk en financieel haalbaarheidsonderzoek voor de expohallen in Roeselare Stadsbestuur Roeselare

Het stadsbestuur van Roeselare is op zoek naar een ontwerpteam voor de opmaak van een haalbaarheidsonderzoek voor de vernieuwing van de expohallen in Roeselare. Het moet een regionale hedendaagse evenementenlocatie worden waar economische, culturele en sportactiviteiten kunnen plaatsvinden in synergie met de aanwezige activiteiten.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 2 oktober 2023, 11u.
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 23 oktober, 11u
  • Maximaal 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 22 november
  • Presentatie van de offertes op 28 november
  • Opmaak ontwikkelingsstudie tegen eind juni 2024
ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van € 50.000 (excl. btw).

Vergoeding

Minstens 3 en maximaal 5 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van € 1.500 (excl. btw) voor een geldige offerte.

Contact

Meer info bij Hedwig Truyts