©GDI Vlaanderen

OAG2223 Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor de dorpskern van Sint-Katherina-Lombeek (Ternat)

Ternat is een gemeente van 16.441 inwoners. De bevolkingsdichtheid is er hoger dan gemiddeld in Vlaams-Brabant. Eén vijfde van de Ternatse bevolking is ouder dan 65 jaar, 6% ouder dan 80 jaar. Het merendeel van de 80-plussers woont in Sint-Katherina-Lombeek. Het gemeentebestuur koestert de ambitie om de woonkernen en de publieke ruimtes opnieuw te ontwikkelen tot centrale verblijfs- en ontmoetingsplekken voor gebruikers van alle leeftijden.

De deelgemeente Sint-Katherina-Lombeek neemt vooral een sociaal-culturele functie op. Hier bevinden zich twee woonzorgcentra, serviceflats, het sociaal huis én het cultuurcentrum De Ploter met kunstenacademie. Dit cultuurhuis is hoogdringend aan vernieuwing (renovatie of nieuwbouw) toe. Bovendien koestert een private partner plannen om bijkomende kwalitatieve woningen te voorzien in de dorpskern.

De bouw van een nieuw cultuurhuis én een woonproject kan de aanleiding zijn om in de dorpskern nog andere ruimtelijke winsten te boeken. Een ingekokerde beek biedt mogelijkheden om het publiek domein een andere dimensie te geven. De kerk op het dorpsplein moet mee een rol spelen in de verdere ontwikkeling van de dorpskern. Een ontwikkelingsplan voor het kerkplein ligt reeds op tafel omwille van de staat van de ondergrond en de riolering, maar de uitvoeringstermijn hiervan is nog niet gekend. Een brede en geïntegreerde ruimtelijke aanpak is nodig.

De gemeente ziet deze ontwikkeling als een kans om structuur en samenhang te brengen in de dorpskern, zowel wat betreft het publieke programma, kwaliteitsvol wonen, mobiliteit, groenblauwe dooradering als de leesbaarheid en het uitnodigende karakter van de publieke ruimte, gecombineerd met aandacht voor detailhandel.

Van de ontwerpers wordt verwacht dat ze een aantal scenario’s uitwerken om na te gaan waar de nieuwe functies het best ingeplant worden, wat dit kan betekenen voor de publieke ruimte in het centrum en welke nieuwe woontypologieën aangewezen zijn. Om ervoor te zorgen dat het gekozen scenario gedragen is, zullen participatiemomenten worden georganiseerd waarbij het ontwerpteam de nodige ondersteuning moet bieden. De uiteindelijke visie moet omgezet kunnen worden in concrete projecten die ieder een bijdrage leveren aan een aangename dorpskern. De gemeente verwacht dan ook advies over de manier waarop mogelijke financiële, juridische en beleidsmatige hefbomen ingezet kunnen worden in functie van de beoogde omgevingskwaliteit.

De gemeente zoekt voor deze opdracht een multidisciplinair team met kennis van en ervaring in architectuur, publieke ruimte en landschap, stedenbouw, mobiliteit, participatie en financiële haalbaarheid.

Het Team Vlaams Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2223 Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie voor de dorpskern van Sint-Katherina-Lombeek (Ternat) Gemeentebestuur Ternat

De gemeente Ternat zoekt een ontwerpteam om de ruimtelijke en financiële ontwikkelingspotenties van de dorpskern van haar deelgemeente Sint-Katherina-Lombeek te onderzoeken. De studie moet zowel de gemeente als de private partner de nodige inzichten verschaffen om te komen tot een voorkeurscenario voor de ontwikkeling van een nieuw cultuurcentrum en de bouw van nieuwe woningen. De gemeente wil met deze opdracht gevolg geven aan de aanbevelingen uit de Bouwmeester Scan.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 20 december 2022, 11 uur
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 14 februari 2023.
  • 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 3 maart 2023
  • Presentatie van de offertes op 7 maart 2023
  • Opmaak studie van april tot september 2023
Ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van € 80.000 (excl. btw). 

Vergoeding

3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van € 1.500 (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contactpersoon

Meer info bij Annelies Augustyns