Beeld van de Leefbuurt 03 in Huldenberg

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 03 in Huldenberg

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 03 in Huldenberg

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 03 in Huldenberg

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 03 in Huldenberg

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 03 in Huldenberg

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 03 in Huldenberg

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 03 in Huldenberg

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 03 in Huldenberg

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 03 in Huldenberg

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 03 in Huldenberg

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 03 in Huldenberg

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 03 in Huldenberg

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 03 in Huldenberg

©Michiel De Cleene

Beeld van de Leefbuurt 03 in Huldenberg

©Michiel De Cleene

Luchtfoto van de Leefbuurt 03 in Huldenberg

©GDI Vlaanderen

OAG2205 Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Ottenburg in Huldenberg (Leefbuurt)

Ottenburg is een deelgemeente van Huldenberg. Het is een landelijk kerkdorp met 2.300 inwoners midden in de verstedelijkte driehoek Brussel-Leuven-Waver. De Ottenburgenaars zijn verknocht aan hun dorp en dromen luidop van Ottopia: een groene plek, rustig maar niet saai, vol leven maar niet druk, een paradijs voor wandelaars, fietsers, kinderen en jongeren. Een weldoordachte toekomstvisie en een slimme ontwikkelingsstrategie moeten de troeven van Ottenburg samenbrengen in een samenhangend en uitvoerbaar masterplan.

De focus van het onderzoek ligt op de zone die wordt omsloten door de Schoolstraat, de Pompstraat en delen van de Tommestraat, Florivalstraat en Terlanenstraat. Ook ‘den Dries’ maakt deel uit van het studiegebied, samen met de verbindingen via de trage wegen in de buurt. In deze zone markeren drie centrale bomen evenveel plekken die elk op zich een flinke opwaardering verdienen:

 • de lindeboom, waar je de feestzaal met tuin vindt en ook de pastorij, het oude gemeentehuis, het frietkraam en de kerk. Hier staat ook het monument voor Paul Splingaerd, de vondeling die mandarijn werd in de late Qing-regering.
 • de Kastanje, waar nu nog gevoetbald wordt. Deze plek komt in de nabije toekomst vrij.
 • Basisschool de Letterboom. Hier groeit en rijpt de volgende generatie.

Alle voorzieningen bevinden zich op wandel- of fietsafstand. Een goede ruimtelijke verbinding tussen deze plekken kan bijdragen aan de leesbaarheid en identiteit van het dorp. Straks vind je er ook de bus, een deelwagen en een goed uitgeruste fietsparking. 

Het projectgebied wordt doorsneden door de Leuvensebaan, een gemeenteweg die gebruikt wordt als sluiproute naar Brussel, Leuven en het nabijgelegen farmaceutisch bedrijf GSK (industriezone Wavre-Nord), met meer dan 9000 werknemers een van de grootste bedrijven in Wallonië. Het drukke autoverkeer en het gebrek aan oversteekplaatsen zorgen voor een onveilige situatie. Een mobiliteitstransitie naar een eigentijds snelheidsregime en parkeerstrategie in het dorp, een helder circulatieplan en de aanleg van een autoluwe publieke ruimte op maat van voetgangers en fietsers is dan ook urgent.

Centraal in het projectgebied bevinden zich nog een aantal bouwpercelen, en ook de gemeente bezit hier nog enkele gronden. Kernversterking is mogelijk, maar moet steeds gebeuren op maat van het dorp. In het masterplan wordt de preferentiële invulling van deze percelen opgenomen. Er is nood aan extra ruimte waar de schoolkinderen kunnen turnen en lokalen voor de jeugdbeweging. Daarnaast zijn er ook een aantal ontbrekende publieke functies. Om die noden te lenigen, vormen opwaardering en maximaal hergebruik van het publieke patrimonium het uitgangspunt. Het gaat dan om de kerk, de pastorij, het oude gemeentehuis, de feestzaal, het paviljoentje van de technische dienst, de voetbalkantine, de school, kapelletjes,…

De gemeente Huldenberg is op zoek naar een ontwerpteam dat in nauw overleg met de bewoners een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de dorpskern uitwerkt. De visie moet een kader scheppen voor de ontwikkeling van een leesbare, aangename en veilige publieke ruimte. De voetganger en de fietser zijn maatvoerend. De inrichting van het openbaar domein is klimaatadaptief, met veel ruimte voor functioneel groen en water. Tegelijk moet de visie de gemeente toelaten, in te zetten op een kwalitatieve stedenbouwkundige sturing in lijn met de aanbevelingen uit de Bouwmeester Scan (2019). Van het ontwerpteam wordt verwacht dat het de gemeente adviseert over de creatie van eventuele financiële meerwaarde. De eerste implementering van het masterplan kan de autoluwe herinrichting behelzen van de Kerkstraat, de Pastorijstraat en het plein aan de Leuvensebaan. Er wordt in overleg onderzocht wat haalbaar is rekening houdend met eventuele subsidies en wenselijke vastgoedvalorisatie op maat van het dorp. De gemeente heeft middelen ter beschikking om op kortere termijn al enkele quick wins uit te voeren, die de transitie naar een leefbuurt ruimtelijk vertalen en tastbaar maken.

Van de ontwerpers wordt verwacht dat zij ervaring hebben in de publieke ruimte en in dialoog gaan met stakeholders, eigenaars en bewoners om te komen tot een breed gedragen en uitvoerbare visie. Dit veronderstelt dat er binnen het ontwerpteam een partner aanwezig is die over de nodige communicatieve en participatieve vaardigheden beschikt.

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal samen met de externe deskundigen (mobiliteit, landschap en participatie) deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht. Na de gunning zal het ontwerpteam de gemeente verder ondersteunen bij de uitvoering van het project. De projectregisseur en de experten zetten de kwaliteitsbewaking verder in de vorm van een adviesverlenende rol. In deze fase zal ook de Stuurgroep Leefbuurten nog een aantal keer samenkomen om de uitvoering op te volgen in functie van het Leertraject.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2205 Ruimtelijke ontwikkelingsvisie Ottenburg in Huldenberg (Leefbuurt) Gemeentebestuur Huldenberg

Om van Ottenburg het mooiste dorp van Vlaanderen te maken, wil de gemeente Huldenberg een ontwerpteam aanstellen dat in nauw overleg met de bewoners een ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor de dorpskern uitwerkt. De volledige studieopdracht voor de herinrichting van het dorpshart kan een eerste stap zijn in de concretisering van dit masterplan.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Timing
 • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot maandag 7 maart 2022, 12 uur
 • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: vrijdagnamiddag 1 april 2022
 • 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen vrijdag 20 mei 2022, 12 uur
 • Presentatie van de offertes op donderdag 2 juni 2022, vanaf 9u30 (onder voorbehoud)
 • Start van de opdracht: juli 2022
Budget
 • Vast gedeelte: voor de opmaak van het masterplan wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van € 65.000 (excl. btw)
 • Voorwaardelijk gedeelte: Volledige studieopdracht voor een eerste uitvoering van het masterplan. Voorlopige raming van het investeringsbudget € 750.000 (excl. btw, excl. ereloon)
 • Honorarium op het voorwaardelijk gedeelte: 7%
vergoeding

4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van €7.500,- voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij Eline Aerts