Agrarische architectuur in Vlaanderen

Landbouw is een vaste waarde op het Vlaamse platteland. Het beeld van het landschap wordt in grote mate mee bepaald door de land- en tuinbouwactiviteiten. Doorheen de jaren hebben we het uitzicht van stallen en landbouwloodsen aanzienlijk zien veranderen. De actuele professionalisering en schaalvergroting in de landbouw zullen ons in de toekomst nog voor grote uitdagingen inzake ruimtelijke kwaliteit stellen. De architectuur en inplanting van land- en tuinbouwbedrijven heeft een belangrijk effect op de beleving van ons landschap en op de visueel-ruimtelijke kwaliteit die we ervaren. Bovendien is de agrarische architectuur een belangrijk element in het bepalen van de lokale identiteit van een streek. Veel bezoekers en bewoners van het platteland worden zich steeds meer bewust van het belang van deze visuele kwaliteit. Na voorbereidend werk van het interbestuurlijk Plattelandsoverleg groeide het besef dat er behoefte was aan studiemateriaal over de hindernissen en opportuniteiten bij het realiseren van een kwalitatieve agrarische structuur. Zo ontstond het idee om constructeurs en industriële (landbouw)loodsen en getalenteerde ontwerpers samen te brengen om kwalitatieve agrarische architectuur bespreekbaar te maken. Het gezamenlijk traject van constructeurs en architecten mondde uit in dit studierapport. Voor de eerste maal wordt een reëel beeld geschetst van de dagelijkse en concrete werking van de bedrijven, welke hun belemmeringen zijn, welke kansen er geboden worden. Deze studie levert daarmee een bijdrage aan het ruimer debat over transformaties met betrekking tot agrarische activiteiten in het landelijke gebied.