Teams gezocht voor ontwerpend onderzoek voor Pilootprojecten Collectief Wonen

Er is een grote nood aan betaalbare woongelegenheden en sociale woningen in Vlaanderen en tegelijk is er de uitdaging om zuiniger met de open ruimte om te springen. De Vlaams Bouwmeester wil in samenwerking met minister Freya Van den Bossche, de Afdeling Woonbeleid, de VMSW en het team Stedenbeleid de realisatie van vijf pilootprojecten van gemengde woonomgevingen tot stand brengen. Het moeten voorbeeldprojecten zijn die een trendbreuk in de Vlaamse woningproductie kunnen betekenen. In voorbereiding van een oproep naar initiatiefnemers om ambitieuze projecten in te dienen, moet ontwerpend onderzoek de opgave verkennen en de verschillende aspecten van collectiviteit die in de woningbouw aan de orde zijn, onderzoeken.

Er zijn verschillende visies en invalshoeken nodig en daarom worden vijf diverse, multidisciplinaire teams gezocht en zal aan elk een onderzoeksopdracht worden gegund volgens de algemene offertevraag. Het voorbereidende ontwerpend onderzoek moet in een eerste fase de kansen en opgaven uit de voorgaande studie Naar een visionaire woningbouw. Kansen en opgaven voor een trendbreuk in de Vlaamse woonproductie en uit de animatiefilm The Flemish metropolitan dream vertalen en concreter maken. In een volgende fase zal aan de vijf ontwerpteams gevraagd worden hun visie toe te passen op één van de pilootprojecten wonen en tot een ruimtelijk masterplan uit te werken.

Het bestek voor de onderzoeksopdrachten in het kader van de pilootprojecten wonen is gepubliceerd via e-tendering.
U kan de publicatie terugvinden op publicprocurement.