Oproep kandidaten voor de Kwaliteitskamer Mechelen Kandidatuurstelling tot zondag 26 november 2017

Op 23 oktober 2017 besliste de Mechelse gemeenteraad om een stadsbrede Kwaliteitskamer architectuur, stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit op te richten.

Opdracht

De Kwaliteitskamer begeleidt en beoordeelt de belangrijkste stadsontwikkelingsprojecten in Mechelen op het vlak van architecturale, stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit. De kwaliteitskamer rapporteert als onafhankelijk adviesorgaan rechtstreeks aan het college.
Architectuurkwaliteit is zoals beschreven in de conceptnota van het bouwmeesterschap van 2015: “De kwaliteit van de gebouwde omgeving, opgevat als een synthese van kwaliteiten op het vlak van stedenbouwkundige omgeving, gebruik en beleving, beeldwaarde, bouwtechniek, energie- en kostenbeheer, enz.”

Samenstelling

De Kwaliteitskamer zal in totaal uit zes personen bestaan: een ambtenaar van de Bouwdienst (= GSA zonder stemrecht) als secretaris en vijf externe deskundigen (waarvan één extern deskundige de voorzitter is), met deze profieltypes:

  • Deskundige architectuur – erfgoed
  • Deskundige architectuur – ruimtelijke planning/stedenbouw
  • Deskundige architectuur – landschap/openbare ruimte
  • Deskundige architectuur – wooncomfort
  • Stedenbouwkundige.

Functieprofiel

De leden van de Kwaliteitskamer treden op vanuit hun deskundigheid en dus niet als vertegenwoordiger van hun bureau, organisatie of belangengroep. Zij streven naar het optimaal bedienen van het algemeen belang en overstijgen hierbij individuele belangen. Zij hebben voeling met wat in een Vlaamse centrumstad leeft en oordelen vanuit een toekomstgericht denken.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling van de Kwaliteitskamer met steeds de architecturale kwaliteit als uitgangspunt en aansluitend verschillende benaderingen zoals:
architectuurpraktijk, architectuurtheorie, architectuur als maatschappelijk cultureel element, meerwaardecreatie, stedenbeleid, erfgoedwaarde, omgaan met erfgoed in de stad van de toekomst, relatie tussen bebouwde en open ruimte, wooncomfort, duurzaamheid, beeldkwaliteit, intern functioneren van gebouwen, zuinig ruimtegebruik enz.

Werking

De leden van de Kwaliteitskamer worden benoemd door de gemeenteraad van Mechelen voor zes jaar (tot 31 december 2022). Er zal een evaluatie en eventuele bijsturing van de werking gebeuren na één jaar (of zes vergaderingen). Indien een lid van de Kwaliteitskamer ontslag neemt, kan deze persoon vervangen worden. De Bouwdienst van de Stad Mechelen zorgt voor het secretariaat van de Kwaliteitskamer. Leden van de Kwaliteitskamer hebben recht op presentiegeld.

Kandidaat-leden kunnen – uiterlijk op zondag 26 november 2017 - hun motivatiebrief met bijgevoegd curriculum vitae sturen naar onderstaand adres. In de motivatiebrief schetst de kandidaat ook kort een visie op zijn of haar rol in de Kwaliteitskamer. Half december neemt de gemeenteraad een beslissing over de samenstelling van de Kwaliteitskamer.

  • Je kan jouw kandidatuur indienen bij Stad Mechelen via info@mechelen.be
  • Voor meer informatie over deze oproep kan je contact opnemen met de afdeling Projecten & Planning - contactpersoon Bart Pluym, 015 29 77 31 of bart.pluym@mechelen.be