Oproep aan geïnteresseerden: ontwerpend onderzoek en opmaak van een innovatief ‘zoneringsplan publieke ruimte’ voor de Lageweg in Hoboken Vul het interessedocument in vóór 28 januari 2018

In het kader van de Pilootprojecten Terug in Omloop wenst de stad Antwerpen een studieopdracht te laten uitvoeren voor ontwerpend onderzoek en de opmaak van een innovatief ‘zoneringsplan publieke ruimte’ voor het gebied Lageweg te Hoboken. Doel is om het gebied, door de reconversie van bestaande infrastructuur, gebouwen en buitenruimtes, opnieuw tot een levend stadsdeel te maken. Geïnteresseerde ontwerpteams kunnen zich melden tot 28 januari 2018 – 24u.

Het projectgebied Lageweg is prototypisch voor vele randstedelijke zones in Vlaanderen. In deze voorstad van Antwerpen is niet naar een welomschreven stedelijk resultaat toe gewerkt, wat enerzijds een chaotisch totaalbeeld oplevert, maar anderzijds ook een omgeving met veel instabiliteit en dus herontwikkelingscapaciteit. Het is een gemengd gebied (zowel in gebruik als morfologisch) met een complexe eigendomsstructuur en een perceelsoverschrijdende verontreiniging. De Lageweg wordt sinds enkel decennia het ‘lelijke eendje’ bij de ingang van Hoboken genoemd.

De stad Antwerpen wenst via een nauwe samenwerking met de eigenaren na te gaan hoe het gebied opnieuw een levend stadsdeel kan worden zonder de huidige bedrijven te verdringen, en hoe een financieel gezond project ook een ruimtelijk kwalitatief en maatschappelijk relevant project kan zijn.

Uitgangspunt is alvast dat de onbenutte potentie (verlaten terreinen en/of leegstaande gebouwen) van het projectgebied tijdelijk benut kan worden. Tijdelijk gebruik in al dan niet zonevreemde bestemming kan als hefboom functioneren voor de transitie van een gebied en verbetert de gebruiks-, belevings- en omgevingswaarde. Tijdelijke invullingen kunnen ook een interessant platform bieden om alle actoren van bij de prille start nauw te betrekken bij het project en hun engagement doorheen de volledige realisatieperiode te garanderen.

Het project heeft de ambitie om heel veel aspecten te verknopen. Zo wordt er gestreefd naar de ontwikkeling van een gemengde site en wordt de koppeling met onderwijs en opleiding gezocht. De hoge jeugdwerkloosheid en het hoge aandeel laaggeschoolden in de omgeving (Kiel en Hoboken Noord) zijn significant. Op de Lageweg en in de omgeving zitten verschillende bedrijven vlakbij een aantal onderwijsinstellingen. De koppeling tussen beide kan een wederzijds versterkend effect hebben. De overheid stelt zich kwetsbaar op en zet in op een collectief opdrachthouderschap, waarbij via een coalitie-dynamiek een proces van cocreatie wordt opgestart. 

Vul het interesseformulier in voor 28 januari om 24u

 

Interesseformulier