Ontwerpers gezocht voor het onderzoekstraject Dorpelijk Wonen Vul het interesseformulier in voor 8 maart 2024, 11u.

Het Team Vlaams Bouwmeester zoekt vier ontwerpteams die willen deelnemen aan het traject Dorpelijk Wonen. Met dit traject willen we ontwerpend onderzoeken hoe alternatieve woonontwikkelingen de kwaliteiten en kenmerken van het dorp kunnen herstellen of versterken. Het ontwerpend onderzoek, begeleid door een externe projectregisseur en het Team Vlaams Bouwmeester, zal zich toespitsen op een concrete case in dialoog met de opdrachtgever. 

In zijn ambitienota Kansen scheppen voor ontmoeting zette Vlaams Bouwmeester Erik Wieërs het thema ‘dorpelijkheid’ op de agenda. De noodzaak om de versnippering van het Vlaamse landschap tegen te gaan door de bewoning in bestaande kernen te concentreren, wordt inmiddels algemeen onderschreven. De Bouwmeester ziet de versterking van meer landelijke kernen echter niet alleen als een middel om het ruimtebeslag terug te dringen maar vooral als een kans om de Vlaamse dorpen weer een identiteit te geven. Kernversterking gaat dan niet alleen over vorm en architectuurtaal, maar ook over dorpse gebruiks- en omgangsvormen en de relatie tot de publieke ruimte: trage wegen, achterdeuren of op de dorpel zitten. 

Na een artistiek-documentaire verkenning van dit thema in 2021 en de summerschool ‘Taferelen van dorpelijkheid’ in 2022 wil het Team Vlaams Bouwmeester nu aan de slag met concrete kernversterkende projecten. In deze fase willen we nagaan hoe bouwen in een dorp vanuit een contextuele benadering kan samengaan met nieuwe woontypologieën en met de noodzaak om dorpen klimaatbestendiger en verblijfsvriendelijker te maken. Doel is de zoektocht naar een betere ruimtelijke en architecturale kwaliteit te faciliteren door enerzijds te inspireren met alternatieve en vernieuwende woonvormen en anderzijds handvaten te bieden aan een lokale besturen om een kwalitatief ruimtelijk beleid te voeren. Op die manier trachten we de verdichtingsopgave te koppelen aan de specifieke wens naar het behoud van de dorpse eigenheid.