Debat toekomst Vlaams Bouwmeester en architectuur in Vlaanderen

In het recente Vlaams Regeerakkoord (22 juli 2014) staat er een korte doch mogelijk decisieve passage met betrekking tot de werking van het Team Vlaams Bouwmeester. Deze passage leest als volgt: "Na het aflopen van het mandaat van de huidige Vlaams Bouwmeester, richten we een Bouwmeestercollege met een adviserende rol op bij het departement Ruimtelijke Ordening. Het bestaat uit een vijftal parttime expert-architecten met een tijdelijk mandaat en (gedeeltelijk) mee gekozen door het architecturale middenveld. Elk lid van het college kan advies verlenen bij projecten van de Vlaamse overheid en bij lokale besturen. De voorzitter van het Bouwmeestercollege draagt de titel van Vlaams Bouwmeester. We herbekijken de instrumenten en het team van de Vlaams Bouwmeester in functie van de nieuwe opdracht onder het departement Ruimtelijke Ordening. We blijven de lokale besturen ondersteunen en adviseren bij het voeren van een beleid gericht op ruimtelijke en architecturale kwaliteit."

Als Team Vlaams Bouwmeester hebben we de afgelopen 15 jaar steeds het maatschappelijk welzijn via ruimtelijke intelligentie willen ondersteunen en uitdagen. Als bruggenbouwers en onafhankelijke experts hebben we steevast gepoogd het ruimtelijk én maatschappelijk maximum te halen uit bestuursakkoorden, beleidsnota's en lokale publieke ambities. 

We zijn ervan overtuigd dat we samen met alle betrokken partners een performant, strategisch en uitdagend Team Vlaams Bouwmeester voor de toekomst kunnen garanderen. "Niets is echter zo kenmerkend voor een beleid als zijn gebouwd patrimonium, zijn architectuur, zijn omgang met ruimtelijke ordening en open ruimte. Het zijn de blijvende getuigen van de beslissingen van vandaag, de lakmoesproef van een visionair maatschappelijke project."**  

Op 18 september zal er in deSingel in samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut een eerste publiek debat plaatsvinden omtrent de toekomst van het Vlaams Bouwmeesterschap en de architectuur in Vlaanderen tout court. U bent hierop allen uitgenodigd. 

 

bekijk de Ambitienota Vlaams Bouwmeester, Zeven memo's voor een verlichte bouwcultuur, 2010/11