Publicaties Verkavelingswijken

Lees hier de rapporten van de verkenninsfase en de analysefase van 'Verkavelingswijken in transformatie'

Rapport analysefase ‘Verkavelingswijken in transformatie’ Inspiratiegids ‘Verkavelingswijken op weg naar morgen’

Het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester startten in 2020 een leer- en transformatieprogramma op voor verkavelingswijken die geconfronteerd worden met een bijkomende woonopgave en verdichting. Het team van Voorland, UHasselt, 51n4e en Tussengoed maakte een analyse van de zes geselecteerde verkavelingswijken en bracht de potentie voor transformatie in kaart. Het resultaat van die eerste analysefase kan u lezen in dit rapport.

Brochure ‘Verkavelingswijken in transformatie’ De inzichten uit het verkennend onderzoek

Om de kansen en drempels voor een transformatie beter in beeld te krijgen, werd in 2019 een verkenningstraject opgestart met als doel na te gaan hoe ver steden en gemeenten in de praktijk staan met strategieën om goed gelegen wijken te transformeren. De inzichten uit dit verkenningstraject werden gebundeld in de brochure Verkavelingswijken in transformatie.

Ruimte 39 De stadsrand herverkavelen Wondelgem als casestudy voor verdicht wonen / Julie Mabilde

Tegen 2050 komen er in Vlaanderen 450.000 huishoudens bij die een plek moeten vinden op de woonmarkt. Die demografische groei moeten we verzoenen met de ambities van het ruimtelijk beleid om te verdichten rond kernen en de noodzakelijke omslag richting duurzame mobiliteit en een klimaatrobuuste ruimte te maken, rekening houdend met veranderende gezinssamenstellingen en vergrijzing, betaalbaarheid en leefkwaliteit. Dat maakt van de woonopgave niet alleen een kwantitatieve, maar ook een kwalitatieve uitdaging: het suburbane wonen moet ingeruild worden voor meer stedelijke en collectiever georganiseerde woonvormen waarbij we kwaliteitsvol (ver)bouwen en wonen stimuleren op de juiste plekken.

Publicatiedatum: oktober 2018
Auteur: Julie Mabilde
Bron: Ruimte #39

De verkaveling voorbij. Een diversiteit aan woondromen uit het Bouwmeesterrapport 2016-2019

Een van de speerpunten in het Meerjarenprogramma 2017-2020 van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck is de trans formatie van ons woonlandschap. Met het onderzoeks- en tentoonstellingsproject Voorbij de verkavelingsdroom gingen we op zoek naar antwoorden. Drie ontwerpteams werkten alternatieve woontypologieën uit voor dorpskernen, steden en (goed gelegen) verkavelingen.

Hoe kunnen we, via de inzet van ontwerp en een wervende verbeelding, mee bouwen aan een nieuw woonlandschap, met een groter, kwaliteitsvoller en betaalbaar aanbod aan woningen op goed gelegen locaties? De vraag luidt ook: kunnen we tegenover de huidige droom van het vrijstaande wonen een nieuwe woondroom plaatsen? Daarbij hoeft niet één woonvorm dominant te zijn. Doel is net om in te zetten op een diversiteit aan vormen, die met elkaar gemeen hebben dat ze kwaliteits­voller, compacter en collectiever georgani­seerd zijn, en een echt alternatief bieden aan wie niet op de ontwikkelaarsmarkt terecht wil of kan en wie niet zelf, op z’n eentje, wil gaan bouwen of verbouwen.