Analysefase

In het najaar van 2020 werd een oproep aan lokale besturen uitgestuurd om zich te melden met concrete cases van goed ontsloten 20ste-eeuwse woonwijken waar de generatiewissel zich laat voelen en waar een bijkomende woonopgave aan de orde is. Lees hier het analyserapport van deze cases.

Resultaten van de analyse van de Verkavelingswijken

De focus lag op typische laagbouwwijken uit de jaren 1960-70-80, gekenmerkt door een geringe dichtheid en vrijstaande of halfopen bebouwing, gelegen op groeilocaties nabij een dorp of stad.
Samen met het regieteam, bestaande uit Voorland, 51N4E, Tussengoed en UHasselt, werden zes verkavelingswijken geselecteerd. Voor deze zes verkavelingswijken werd de potentie voor transformatie onderzocht en werden de te betrekken actoren, de in te zetten strategieën, de instrumenten en de aanpak in beeld gebracht. 

Kroonhove in Oostkamp Gemeentebestuur Oostkamp

De wijk Kroonhove, gelegen aan de rand van het centrum van Oostkamp, dateert uit de jaren 1960 en bestaat voornamelijk uit laagbouw villa’s en een riante publieke ruimte. De gemeente wil samen met de bewoners aan de slag om de wijk te transformeren mét behoud van de identiteit. Ze wil werk maken van een dynamische strategie die verdichting koppelt aan een opwaardering van de publieke ruimte door ontharding, vergroening, het creëren van ontmoetingsplekken en levenslang wonen in eigen wijk. 

Wijk Kroonhove Oostkamp - Verkavelingswijken

Groenpark in Roeselare Stadsbestuur Roeselare

De wijk Groenpark dateert uit de jaren 1970 en bestaat uit villa’s op ruime percelen met daartussen veel (rest)ruimte. De wijk is gunstig gelegen tussen de kleine en de grote ring rond Roeselare, op wandelafstand van het stadscentrum. De stad wil met bewoners en het wijkcomité aan de slag om te bekijken hoe deze wijk zowel kwantitatief als kwalitatief kan groeien binnen de reeds bebouwde ruimte. Een meer aantrekkelijke publieke ruimte die uitnodigt tot ontmoeten, het introduceren van ondersteunende functies, een andere mobiliteit en inzet van de bestaande beek als groenblauwe ader kunnen elementen vormen van deze transformatie. 

Luchtfoto wijk Groenpark in Roeselare

Wondelgem in Gent Stadsbestuur Gent

Wondelgem is gelegen in de 20ste-eeuwse gordel van Gent en kent een snelle demografische groei. Op nauwelijks een kwartier sta je van hier uit met de fiets in het centrum van Gent. De Gentse fietsgordel van het Westeringsspoor en tramlijn 1 lopen beide door de wijk. Het stadsbestuur wil met bewoners en eigenaars inzetten op het verdichten en verweven van twee knooppunten door aan de slag te gaan met private eigendommen en de publieke ruimte. Er lopen reeds concrete herontwikkelingstrajecten voor de Neptunussite (zwembad), de sporthal en jeugdinfrastructuur.

Wijk Wondelgem Gent - Verkavelingswijk

Groeneweg in Ninove Stadsbestuur Ninove

De wijk Groeneweg (13ha) dateert uit de jaren 1960 en 1970 en is gelegen op wandelafstand van het centrum en station van Ninove. Een grondige transformatie, zowel energetisch als op vlak van woon- en omgevingskwaliteit, dringt zich op. De stad wil deze wijk, samen met de bewoners, de sociale huisvestingsmaatschappij en de school, verdichten en transformeren in een duurzamere, toekomstgerichte en inclusievere woonomgeving met aandacht voor ontharding, vergroening en een andere mobiliteit, en zo opnieuw een échte WIJ-k creëren.

Wijk Groeneweg Ninove - Verkavelingswijk

Ravenstein in Tervuren Gemeentebestuur Tervuren

De Ravensteinwijk, gelegen in de gemeente Tervuren, kent een lage woondichtheid maar wordt gekenmerkt door een zeer hoge knooppuntwaarde inzake openbaar vervoer en fietsverkeer en een hoog voorzieningenniveau. Het is een typische autogerichte tuinwijk uit de jaren 1970, met brede straten, een oprit voor elke woning en hier en daar een verloren stukje groen. De wijk is dringend aan vernieuwing toe. De gemeente wil samen met de bewoners, de sociale huisvestingsmaatschappij en het woonzorgcentrum inzetten op vergroening, ontharding, verbinding en verdichting van deze wijk, en zo werken aan een Ravenstein met vijftig tinten groen. 

Wijk Ravenstein Tervuren - Verkavelingswijk

Betsveld in Landen Stadsbestuur Landen

Het Betsveld is een verkavelingswijk in de stad Landen, omgeven door het spoor, de Dormaalbeekvallei en de stationsomgeving. De directe omgeving is rijk aan voorzieningen: supermarkten, lokale handelaars, een sportsite, postkantoor en enkele scholen. De stad kent een grote woonbehoefte. Deze context leent zich er dan ook toe om het bestaande weefsel kwalitatief te verdichten met aandacht voor groenblauwe dooradering, ontharding en een betere doorwaadbaarheid voor zachte weggebruikers, met doorsteken naar het station en de open ruimte. 

Wijk Betsveld Landen - Verkavelingswijk

Rapport analysefase 'verkavelingswijken in transformatie'