Voorwaarden deelname

De Meesterproef 2019 richt zich specifiek op projecten van sociale huisvestingsmaatschappijen. We zijn op zoek naar publieke opdrachtgevers met eerder kleinschalige projecten, die via de procedure van de Meesterproef een opdracht willen gunnen aan (een) jonge ontwerper(s).

Wat zijn de doelstellingen van de partners?

 • nieuwe generaties ontwerpers warm maken voor sociale woningbouw;
 • het thema op een positieve manier onder ruimere aandacht brengen;
 • onderwijsinstellingen en lesgevers ervan overtuigen dat sociale woningbouw een (vast) onderdeel moet uitmaken van de lespakketten en ontwerpopdrachten;
 • frisse creatieve ideeën genereren voor het hedendaagse omgaan met sociale woningbouw;
 • beginnende ontwerpers kansen geven;
 • maximale kwalitatieve en deskundige omkadering bieden om te ontwerpen;
 • jongeren vertrouwd maken met de specifieke situatie van een overheidsopdracht;
 • publieke opdrachtgevers stimuleren met jong talent in zee te gaan voor hun ontwerpopgaven;
 • garanties opbouwen voor realisatie.

Naar welke projecten zijn we op zoek?

Criteria voor het selecteren van projecten:

 • Het betreft opdrachten die binnen een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking gegund kunnen worden, met een maximaal ereloon van 144.000 euro (excl. btw).
 • Het zijn opdrachten gericht op sociaal wonen;
 • de kwaliteit van de opgaven, de mate waarin ze een uitdaging en vernieuwing inhouden;
 • de bereidheid van de opdrachtgever om actief mee te werken aan de begeleiding en selectie van de jonge ontwerpers;
 • de mate waarin er sprake is van een mix van opdrachten voor gebouwen, inrichting publieke ruimte, haalbaarheidsonderzoek, enzovoort;
 • de mate waarin de projecten op korte termijn gerealiseerd kunnen worden;
 • de mate waarin er een correct ereloon wordt voorzien voor de uitvoering van de opdracht;
 • Er is nog geen architect aangesteld voor de opdracht.

Hoe gebeurt de selectie van de projecten?

De stuurgroep zorgt voor de selectie van de projecten op basis van de bovenstaande criteria. We gaan op zoek naar een mix van tien interessante projecten. Bij de selectie wordt gekeken naar de maatschappelijke relevantie van de opgaven en de mate waarin ze een uitdaging en kans op vernieuwing bieden. Daarnaast zijn de uitvoerbaarheid en de bereidheid van de opdrachtgever om actief mee te werken aan de begeleiding en selectie van de jonge ontwerpers belangrijke selectiecriteria.

Wat kost de deelname?

De opdrachtgever voorziet een vergoeding van 5000 euro exclusief btw voor de opmaak van de offertes, dit bedrag is voor elk project hetzelfde.

Wat kunnen projecten verwachten?

Na gunning ondersteunen de meters en peters de ontwerpers tot een kwalitatief voorontwerp. Er wordt een permanente coördinatie voorzien vanuit het Team Vlaams Bouwmeester en vanuit de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, elk vanuit zijn specifieke deskundigheid. De samenwerking voorziet een evenwaardige rol voor de partijen. Het is dan ook de bedoeling om het geheel samen vorm te geven: de organisatie en programmatie van de inspiratiedag(en), de selectie van de projecten, de selectie van de meters en peters, de selectie van de ontwerpers, de briefings, de jury en presentatie, … De sociale huisvestingsmaatschappijen spelen een belangrijke rol en zullen nauw betrokken worden bij de Meesterproef: bij de voorbereiding van de projectdefinities, de begeleiding tijdens de inspiratiedagen en de beoordeling van de schetsontwerpen. Idealiter verloopt dit onder de vorm van een continue wisselwerking. Communicatie vormt een belangrijk onderdeel van het traject.