Ambities Pilootprojecten Studenten Maken Stad

Specifiek voor het traject Pilootprojecten ‘Studenten maken Stad’ werden verschillende partners samengebracht die hun krachten bundelen: Kabinet Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz - Br(ik vzw, Alles voor stadsstudenten - Team Vlaams Bouwmeester - Team Bouwmeester Brussels Hoofdstedelijk Gewest

STUDENTENHUISVESTING ALS MOTOR VOOR STADSONTWIKKELING

Als grootste en meest diverse stad van het land kent Brussel, met zo’n 90.000 studenten en vijftig instellingen voor hoger onderwijs, ook de grootste studenten- populatie. Dat de stad niet altijd vanzelfsprekend als de grootste studentenstad wordt herkend, heeft te maken met een aantal specifieke omstandigheden: om di- verse redenen komen Brusselse studenten zich niet automatisch ook in de stad vestigen, en kent Brussel naast de campussen geen uitgesproken studentenbuur- ten. De uitdagingen voor de toekomst zijn er niet minder om: er is momenteel een geschatte nood aan 9.000 extra studentenkamers in Brussel, en tegen 2020 zullen er nog eens 10.000 extra studenten bij komen. Het voorzien in ‘kwaliteitsvolle en toereikende voorzieningen’ in de studentenhuisvesting, met aandacht voor stu- dentenhuisvesting gecombineerd met andere woonvormen en andere stedelijke functies, met aandacht voor de problematiek van het beheer, en de realisatie van Pilootprojecten met dit oogmerk, is dan ook als concrete doelstelling opgenomen in de Beleidsnota Brussel 2014-2019 van Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz.

De Pilootprojecten zijn een door de Vlaams Bouwmeester ontwikkeld instrument om nieuwe inzichten te verwerven in de wijze waarop ruimtelijk-maatschappelijke uit- dagingen kunnen worden aangepakt. Ontwerpend onderzoek met een beleidsvoorbereidende inslag wordt er gekoppeld aan de realisatie van grensverleggende projecten. Het instrument werd eerder al met succes ingezet in domeinen als wonen, zorg, landbouw, kunst in opdracht en de ontwikkeling van verontreinigde terreinen. De Pilootprojecten ‘Studenten maken stad’ zijn het resultaat van een samenwerking tussen Vlaams Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz, Br(ik vzw – Alles voor stadstudenten, het Team Vlaams Bouwmeester en het Team Bouwmeester Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De ontwikkeling van nieuwe studentenhuisvesting moet immers meer zijn dan het louter vervullen van een behoefte. Niet alleen moet er voldoende aandacht gaan naar de noden en mogelijkheden van een evoluerende bewonersgroep en de specifieke problemen rond het beheer van deze kleinschalige en tijdelijke bewoning: de partners die de handen in elkaar hebben geslagen in het kader van de Pilootprojecten zien de bouw van nieuwe studentenwoningen ook als een opportuniteit om wijken te activeren, publieke ruimte te maken, gemeenschappelijk wonen en programmatorische vermenging te promoten. De Pilootprojecten ‘Studenten maken stad’ mikken met andere woorden op bouwen mét stedelijke en maatschappelijke meerwaarde. Bedoeling is drie innovatieve pilootprojecten te realiseren.

In aanloop naar deze oproep werd in augustus 2014 het studieteam URA Yves Malysse Kiki Verbeeck/Rebelgroup aangesteld om een verkennend onderzoek te voeren. Bedoeling was de winsten (sociaal, maatschappelijk, economisch…) te onderzoeken die gegenereerd kunnen worden door innovatieve projecten voor studentenhuisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De resultaten van dit verkennend onderzoek en van een debat met Vlaamse en Brusselse overheden, ontwikkelaars, de bouwmeesters en de studenten zelf, dat door de onderzoekers werd georganiseerd op 10 februari 2015, hebben hun neerslag gevonden in deze publicatie. De kansen die Brussel, als uniek internationaal centrum met een hoge concentratie van universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen, te bieden heeft om de ontwikkeling van studentenhuisvesting als verzamelgebouwen daadwerkelijk tot onderdeel en motor te maken van innovatieve stadsontwikkeling, worden hier stuk voor stuk belicht en geduid aan de hand van referentieprojecten. Daarnaast wordt in deze brochure uitvoerig toegelicht hoe het eigenlijke Pilootprojecten-traject in zijn werk gaat, wie hiervoor kan kandideren en hoe dit dient te gebeuren.

Nu zijn de bouwheren aan zet. Het is onze stellige hoop dat deze deskundige terreinverkenning en verbeelding de meest ambitieuzen onder hen zal inspireren om op onze oproep in te gaan.de meest ambitieuzen onder hen zal inspireren om op onze oproep in te gaan.

foto's ©Katrijn Van GielBrusselse studenten

Brusselse studenten

Brusselse studenten

Brusselse studenten

STUDENT IN DE STAD | STAD IN DE STUDENT KOEN VAN RYCKEGHEM | Directeur Br(ik — Alles voor stadstudenten

Brussel, de grootste studentenstad van het land? 

Ook met de cijfers in de hand - meer dan 50 hoger onderwijsinstellingen en circa 90.000 studenten – doet de uitspraak wenkbrauwen fronsen. Is het onwetendheid, ongeloof of onwil? Laten we het er op houden dat het tekenend is voor het beeld van Brussel dat heerst in Vlaanderen én Wallonië.

Als er al liefde is, is het een moeilijk lief, complex, paradoxaal en onleesbaar. Is het een gewest of een stad of een stadsgewest? Gaat je blik naar de architecturale parels of staar je je blind op het stedenbouwkundige amalgaam dat overal aanwezig is in het straatbeeld? Word je taal er gesproken en je cultuur er gerespecteerd? Amper 150 kilometer vanuit het Noorden of het Zuiden beland je in een potpourri van meer dan 120 talen en wandel je straat in straat uit naar culturen die duizenden kilometers verder wortelen.

Brussel, dat is voor studenten óf hit and run, óf je laten omsluiten door de armen van een lief dat je ongekende hoeken en kanten laat zien. Een student getuigt: “Mijn wereld, gepokt en gemazeld in de Vlaanderen, is open gegaan toen ik in hier ben aanbeland. Zovele talen en culturen. Zovele verschillende wijken en leefgemeenschappen. Europees centrum ook. Verwondering. Brussel is mijn springplank voor de toekomst.” 

Student verbinden met de stad is een van de strategische missies van Br(ik. Een moeilijke als het pendelstudenten betreft, bij kotstudenten is de drempel lager. In Brussel op kot “wonen”, het is een fysische binding en een eerste voorwaarde opdat Brussel je lief kan worden. Het is niet de vraag of je de student uit het dorp kan halen en ook niet of je het dorp uit de student kan halen. Het is wél de vraag of je student in de stad kan halen, maar meer nog of de stad in de student kan wonen.

Br(ik gelooft er sterk in dat een voldoende aanbod aan kwaliteitsvolle en betaalbare studentenkoten een belangrijke hefboom is om de student naar de stad te halen en Brussel in het hart en het hoofd van de student te laten wonen. Eerst bouwen wij huizen en dan bouwen zij ons.

Proef het woord ‘kot’. Bij Br(ik koesteren we die Geuzennaam. Zoveel meer is het dan een dak en muren. Idealiter: een warm nest en een microsamenleving met studiegenoten. Blokken, eten, feesten, een lief. Buitenwaarts: een venster op de wereld zoals je dat alleen in Brussel vindt (no offence, Vlaanderen).

Het vroegere Quartier Latin (1998), nu Br(ik, ging in op zoek naar muren en daken voor de studenten van de Nederlandstalige hoger onderwijsinstellingen in Brussel. 

Dat was sense of urgency, er waren te weinig koten voor de studenten die niet dagelijks wilden pendelen. Anno 2016 schrijven we een ander verhaal. Niet dat het tekort aan koten opgelost is – vandaag is er nog steeds nood aan 9 à 12.000 units, wel dat Brussel een onevenaarbaar aanbod aan opleidingen en kansen te bieden heeft in een bij uitstek internationaal kader. “Nergens in België ben je zo dicht bij de toekomst als in Brussel” zegt Joost Vandecasteele, een quote die we als Br(ik niet kunnen verbeteren. Maar we kunnen wel proberen de studenten dichter bij hun toekomst te brengen en een steen te verleggen in de rivier.

In 2014 diende zich een schitterende opportuniteit aan om een steen te verleggen: de Pilootprojecten Vlaams Bouwmeester. Pardon? Vlaams Bouwmeester in Brussel? De rivier ging even meanderen maar vandaag loopt die in zijn bedding: hier staan we met een gedragen oproep om in Brussel inspirerende projecten voor studentenhuisvesting te realiseren, Vlaanderen hand in hand met Brussel en hopelijk gewestelijke overheden hand in hand met lokale. We gaan niet voor louter daken en muren, we gaan voor veel meer. De pilootprojecten willen een ijkpunt zetten in studentenhuisvesting en een pluim op de hoed van Brussel-studentenstad.

“Het is een opportuniteit om stad te maken, om wijken te activeren, publieke ruimte te maken, gemeenschappelijk wonen en programmatorische vermenging te promoten, maar vooral: het is een uitgelezen kan om met een vernieuwende blik naar een veranderende stadspopulatie te kijken.”  

Opnieuw een quote die we niet kunnen verbeteren. Maar vooral: een ambitie die ons blij maakt en een kans om toekomst te schrijven voor Brussel als internationaal kenniscentrum en levend organisme.

Student in de stad, stad in de student, student maakt stad.

Brusselse studenten

Brusselse studenten

Brusselse studenten