Submissions for this form are closed.×

Oproep aan geïnteresseerden: Een masterplan voor de woonzorgsite WZC Sint-Antonius te Grembergen.

Vul het interesseformulier in vóór 29 augustus 2019, 18.00u

De vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu zoekt een ontwerpteam voor de opmaak van een masterplan voor een gefaseerde vervangingsnieuwbouw op de woonzorgsite WZC Sint-Antonius te Grembergen. Bedoeling is maatschappelijke en landschappelijke meerwaarde te realiseren voor de bewoners en de omgeving. 

Context

De woonzorgsite WZC Sint-Antonius is gelegen in het Oost-Vlaamse Grembergen, een deelgemeente van en gefusioneerd met de stad Dendermonde. Grembergen is ongeveer 1000 ha groot. Het huidige woonzorgcentrum met tuin en infrastructuur is volgens het gewestplan gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Aan de achterzijde is de woonzorgsite begrensd door een beek, met aan de overzijde het stadspark.

De woonzorgsite ligt ook midden in twee schoolgemeenschappen. Rechts van het domein bevindt zich de gemeentelijke basisschool en links de school ‘VLEK’, die eveneens behoort tot het netwerk Zusters Kindsheid Jesu.

Op het domein van WZC Sint-Antonius werd door de jaren heen gewerkt aan de realisatie van een woonzorgsite met een divers aanbod aan dienstverlening. De voorziening is erkend voor 163 woongelegenheden, waarvan 101 RVT, 6 plaatsen voor CVK (kortverblijf) en 10 erkende plaatsen voor personen met MS. Samen met de bewoners wordt er gestreefd naar een zo groot mogelijke kwaliteit van leven in een huiselijke en geborgen sfeer.

Verder bevinden er zich op de site een ontmoetings- en informatiecentrum voor ouderen uit de nabije omgeving (Zorgpunt De Brug), van waaruit ook thuisondersteuning wordt georganiseerd en een dagopvang uitgebaat door Familiehulp (NOAH Grembergen). Tevens biedt het woonzorgcentrum een beperkte dienstverlening aan 63 aanleunflats, die in 2015 op de site werden gerealiseerd. Deze gebouwen zullen dan ook behouden blijven. Het woonzorgcentrum, een gebouw van het einde van de jaren 1980, vormt de kern van de woonzorgsite en onderging reeds diverse renovatie- en uitbreidingswerken. Desondanks stellen we vandaag vast dat de bestaande infrastructuur onvoldoende flexibel is om zich aan het hedendaagse zorglandschap aan te passen. Daarenboven voldoet een belangrijk deel van de kamers niet aan de huidige comforteisen en wettelijke erkenningsnormen.

Het doel van deze ontwerpopdracht is de opmaak van een masterplan voor een gefaseerde vervangingsnieuwbouw, waarbij de werking van het bestaande woonzorgcentrum, in al zijn aspecten (toegankelijkheid, brandveiligheid,…), gegarandeerd kan blijven tijdens de bouwwerken.

De nieuwe infrastructuur moet leven en wonen van zwaar zorgbehoevende bewoners mogelijk maken in een huiselijke, kleinschalige sfeer, rekening houdend met de tendensen van vandaag en de toekomst. Afdelingen met 40 bewoners vormen de basis en zijn opgesplitst in leefgroepen van 2 × 20 bewoners, grote gangen dienen geweerd.

Het uitgangspunt voor dit masterplan is eveneens zorg geïntegreerd in een groene omgeving. Diverse studies tonen de positieve effecten van een groene omgeving op de zorgsector aan. Voor de toekomstige infrastructuur dient minstens de haalbaarheid van verschillende inplantingsopties te worden onderzocht, rekening houdend met maximaal behoud van het groen op de site in aansluiting met het groene achterliggende stadspark. Om meer groene, open ruimte te creëren is een herziening van het RUP noodzakelijk.

Tot slot wordt er gezocht naar een goede interactie met de omgeving en meer specifiek met de sociale woningen en de onderwijssites aan beide zijden.

De opdrachtgever gaat voor deze opdracht op zoek naar een multidisciplinair team met kennis en ervaring in architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. 

Opdrachtgever

De vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu http://www.zorg-saam.be/ 

Budget

Voor de uitvoering van de volledige opdracht wordt een forfaitair bedrag voorzien van max. 40.000 euro (excl. btw). 

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 

Timing

Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 29.08.2019, 18.00 uur

Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers: 17.09.2019, 9.00 uur

Maximaal 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 03.10.2019, 12.00 uur

Presentatie offerte: 08.10.2019

De totale doorlooptijd vanaf de toekenning van de opdracht tot de aflevering van het definitief ontwerp wordt voorzien op 3 à 4 maanden. 

Vergoeding

Maximaal 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 2.000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte.

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 29 08 2019 - 18u via het interessedocument. 

Contact

Meer info bij Christa Dewachter: christa.dewachter@vlaanderen.be

 

Oproep aan geïnteresseerden

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmelding of de selecties die hier uit volgen, zijn louter voor intern gebruik en zullen nergens bekendgemaakt worden.

AVG/GDPR

Bij het invullen van een webformulier worden uw gegevens enkel gebruikt in het kader van de verdere behandeling en opvolging conform het doel waarvoor het webformulier is opgesteld. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden zeker niet doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden maximaal 1 maand na het doel waarvoor het webformulier is opgesteld (vaak een event of een beslissingsmoment) bewaard. Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kan u contact opnemen met het Team Vlaams Bouwmeester op bouwmeester@vlaanderen.be of telefonisch op +32 490 58 73 38