Luchtfoto Leefbuurt 04 Mechelen

©Michiel De Cleene

Luchtfoto Leefbuurt 04 Mechelen

©Michiel De Cleene

Luchtfoto Leefbuurt 04 Mechelen

©Michiel De Cleene

Luchtfoto Leefbuurt 04 Mechelen

©Michiel De Cleene

Luchtfoto Leefbuurt 04 Mechelen

©Michiel De Cleene

Luchtfoto Leefbuurt 04 Mechelen

©Michiel De Cleene

Luchtfoto Leefbuurt 04 Mechelen

©Michiel De Cleene

Luchtfoto Leefbuurt 04 Mechelen

©Michiel De Cleene

Luchtfoto Leefbuurt 04 Mechelen

©Michiel De Cleene

Luchtfoto Leefbuurt 04 Mechelen

©Michiel De Cleene

Luchtfoto Leefbuurt 04 Mechelen

©Michiel De Cleene

Luchtfoto Leefbuurt 04 Mechelen

©Michiel De Cleene

Luchtfoto Leefbuurt 04 Mechelen

©Michiel De Cleene

Luchtfoto Leefbuurt 04 Mechelen

©Michiel De Cleene

Luchtfoto Leefbuurt 04 Mechelen

©Michiel De Cleene

Luchtfoto Leefbuurt 04 Mechelen

©Michiel De Cleene

Luchtfoto van de Leefbuurt 04 in Mechelen

@GDI Vlaanderen

Leefbuurt 04 Mechelen: Muizen

Dorpskern in verstedelijkt gebied

Mechelen is de voorbije decennia enorm veranderd. Er werden heel wat belangrijke straten en pleinen heraangelegd en zo ontstonden ook nieuwe, bruisende plekken. Er wordt sterk ingezet op een positieve manier van samenleven in diversiteit. De dorpen vragen extra aandacht: er is een constant spanningsveld tussen stad en dorp, en bovendien is er nood aan het versterken van de dorpsweefsels in stedelijk randgebied. Met de deelname aan het traject Leefbuurten wil Mechelen een kwaliteitssprong maken in de herinrichting van de dorpskern van de deelgemeente Muizen.

Het oude centrum van Muizen is wat ingedommeld en voelt de druk van de mobiliteitsassen in de buurt. De ruimtelijke structuur van Muizen wordt gedomineerd door een aantal lijninfrastructuren die het dorp doorkruisen: de spoorlijn, de Leuvense steenweg en de Dijle. Ondanks de ligging vlakbij grote groengebieden is er veel verharde publieke ruimte en veel doorgaand autoverkeer, wat zorgt voor conflictsituaties met fietsers en voetgangers. Muizen heeft zich de voorbije decennia vooral ontwikkeld weg van de oorspronkelijke kern, richting de stad. Inwoners zijn zich daardoor meer op de stad gaan richten, waardoor het aantal functies en het gemeenschapsgevoel in de dorpskern sterk is afgenomen. Nochtans kan de deelgemeente met een duidelijke visie en enkele gerichte ingrepen herleven en een gezellig, authentiek en toekomstbestendig dorp worden, omarmd door de Dijle en de natuurgebieden rondom.

Het onderzoeksgebied voor deze Leefbuurt ligt in het Noordelijke deel van Muizen en wordt begrensd door de Dijle in het noorden, de Barebeekvallei in het oosten en de spoorwegen met het station Muizen in het zuidzuidwesten. Dit deel van Muizen heeft nood aan herstel van de ruimtelijke kwaliteit. Betekenisvolle plekken moeten opnieuw een duidelijke functie krijgen en goed met elkaar worden verbonden.

Door het studiegebied loopt een belangrijke verbindingsweg tussen Bonheiden en Rijmenam en de Leuvensesteenweg. Dwars daarop ligt een as die veel potentieel heeft als trage verbinding voor actieve weggebruikers. De as loopt parallel aan de Dijle, die de binnenstad verbindt met de natuur van de Barebeekvallei. Deze as verbindt een aantal belangrijke plekken in het geheugen van de Muizenaar, zoals het plein Muizen-Dorp en het plein tussen het dorpshuis en de school. Er ligt een grote uitdaging in het maken van een veilige connectie over bestaande barrières heen. De opgave betreft echter niet uitsluitend de mobiliteit. In een Leefbuurt gaat er ook aandacht naar ontharding en vergroening en is er ruimte voor beleving en ontmoeting. Aangename verblijfszones en kwalitatieve groene vingers vanuit de valleigebieden moeten de kwaliteit van de Leefbuurt versterken.

Het stadsbestuur ziet een toekomstvisie voor de Leefbuurt als middel om een ambitieuze ruimtelijke ontwikkelingsstrategie op korte en langere termijn uit te werken. Dit moet mogelijk maken dat alle kleine en grote projecten in het werkingsgebied binnen deze visie passen en zo bijdragen aan de realisatie ervan. Naast de globale visie, die de ruggengraat vormt van een gefaseerde transformatie, omvat de studie ook een schetsontwerp voor de herinrichting van het dorpshart (het plein bij het Dorpshuis, het Ruggebroodstraatje en het Dorpsplein). Het stadsbestuur voorziet budget voor de eigen realisatie van enkele strategische quick wins. Voor deze opdracht is een multidisciplinair ontwerpteam vereist met ervaring in de inrichting van de publieke ruimte.

De stad Mechelen hecht veel belang aan inspraak en participatie. Daarom wil de stad alle relevante stakeholders en de buurtbewoners zoveel mogelijk betrekken. Er is nood aan een wervend verhaal waarmee het Leefbuurt-traject vertaald kan worden naar de inwoners. Ook de ontwikkeling van dit wervende verhaal maakt deel uit van de opdracht. Dit project moet dienen als voorbeeld en katalysator om andere Leefbuurten binnen de stad Mechelen te realiseren.

Het stadsbestuur onderschrijft de potentiële meerwaarde van een kunstproject dat kadert binnen de ambities voor de Leefbuurt. Kunst in de publieke ruimte kan bijdragen aan de realisatie van een draagvlak en kan lopende studies tastbaar maken. Om die reden, werd simultaan aan het traject Leefbuurten een aanvraag ingediend voor het stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte, een oproep gelanceerd door de minister van Cultuur in het kader van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Deze oproep wordt gecoördineerd door het Platform Kunst in Opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal samen met de externe deskundigen (mobiliteit, landschap en participatie) deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht. Na de gunning zal het ontwerpteam de gemeente verder ondersteunen bij de uitvoering van het project. De projectregisseur en de experten zetten de kwaliteitsbewaking verder in de vorm van een adviesverlenende rol. In deze fase zal ook de Stuurgroep Leefbuurten nog een aantal keer samenkomen om de uitvoering op te volgen in functie van het Leertraject.

Leefbuurt 04 Mechelen: Muizen Stadsbestuur Mechelen

Het stadsbestuur van Mechelen wil een ambitieuze toekomstvisie en ontwikkelingsstrategie laten opmaken om op gefaseerde wijze de leefbaarheid van de oude dorpskern van Muizen te verhogen. Daarnaast omvat de opdracht ook de supervisie bij de realisatie van de toekomstvisie.

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot maandag 7 maart 2022, 12 uur
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: maandagvoormiddag 20 juni 2022
  • 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen maandag 29 augustus 2022, 12 uur
  • Presentatie van de offertes op donderdag 8 september 2022, vanaf 9u30 (onder voorbehoud)
  • Start van de opdracht: oktober 2022
Budget
  • Vast gedeelte: voor de opmaak van de toekomstvisie en ontwikkelingsstrategie wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van €50.000,- (excl. btw)
  • Voorwaardelijk gedeelte: supervisie tegen uurtarief bepaald in de offerte, met een plafond per fase (deelopdracht).
Vergoeding

4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van €7.500,- voor een geldige offerte. 

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

Contact

Meer info bij Eline Aerts