Inspiratie

Wie graag meer wil weten over de opgaven waarmee we aan de slag gaan in Leefbuurten, voor wie verder wil lezen of op zoek is naar inspirerende voorbeelden en methodieken, verzamelen we op deze pagina een aantal interessante initiatieven en websites van partners.

Inspirerende voorbeelden, onderzoeken of richtlijnen

 • Verkennend onderzoek Leefbuurten
  Deze publicatie bundelt de resultaten van het verkennend onderzoek rond Leefbuurten.
 • Fix the Mix
  Deze brochure bundelt de resultaten van het onderzoekstraject Fix the Mix van Fietsberaad Vlaanderen, een aanpak voor veilig fietsen in gemengd verkeer.
 • Databank Infopunt Publieke Ruimte
  Deze databank verzamelt inspirerende voorbeeldprojecten voor de inrichting van publieke ruimte.
 • Blauw Groen Vlaanderen
  Blauwgroenvlaanderen.be is een website om professionals die zich bezighouden met de inrichting van de publieke ruimte in Vlaanderen te informeren en te inspireren rond klimaatadaptatie en het natuurvriendelijk maken van de omgeving.
 • Regenwater op het openbaar domein
  Aquafin verzamelt op deze website mogelijkheden voor steden en gemeenten om creatief om te gaan met regenwater in het openbare domein.
 • Groene Functionele Belevingstrajecten
  Groene Functionele Belevingstrajecten (of GFB-trajecten) leiden fietsers en wandelaars op een snelle, aangename en gezonde manier naar school, naar het werk of het centrum. Op deze website verzamelde het Departement Omgeving voorbeelden en richtlijnen waarmee lokale besturen aan de slag kunnen voor het uitwerken van alternatieven voor verplaatsingen langs drukke en onveilige autowegen met fijn stof.
 • Gezonde Publieke Ruimte
  Dit project, gesubsidieerd en opgevolgd door het Agentschap Zorg en Gezondheid en ontwikkeld door Gezond Leven, bundelt heel wat info en geeft tips waarmee lokale besturen en studiebureaus aan de slag kunnen rond het thema ‘gezonde publieke ruimte’.
 • Ontwerpend onderzoek Stratenclusters
  In het LABO RUIMTE onderzoek ‘Stratenclusters’ gingen we na hoe de ambitie van de modal shift vorm kan krijgen in gewone woonstraten en -buurten, vandaag nog te vaak ingericht volgens een pure verkeerslogica. We brachten in beeld welke ingrepen nodig zijn om het publieke domein te transformeren tot een aantrekkelijke, gezonde en veilige ruimte om in te bewegen en te verblijven, voor jong en oud.
 • Ontwerpen van toekomstbestendige en gezonde woonomgevingen
  Het Departement Omgeving onderzocht samen met een onderzoeksteam hoe we toekomstbestendige leefomgevingen kunnen ontwerpen opdat deze bijdragen tot de gezondheid van de bewoners. Het onderzoek resulteerde in dit Richtlijnenboek, dat aan de hand van zeven grote ambities handvaten aanreikt om omgevingen gezond en toekomstbestendig in te richten.

Tasigne Plads

Kennis- en expertisecentra die bijkomende ondersteuning kunnen aanbieden

 • Inter Vlaanderen
  Inter Vlaanderen is een expertisecentrum voor toegankelijkheid en Universal Design. Het geeft bouwkundig toegankelijkheidsadvies van ontwerp tot realisatie, om de omgeving betreedbaar, bruikbaar, begrijpbaar en dus comfortabel te maken voor iedereen.
 • Kind & Samenleving
  Het kennis- en expertisecentrum Kind & Samenleving geeft advies voor een kindvriendelijke ruimtelijke planning, speel- en tienerweefsel. 

  Meer info: Loslopend Kind

 • Platform Kunst in Opdracht
  Het Platform Kunst in Opdracht voorziet begeleiding voor de integratie van kunst in de publieke ruimte.
 • Trage wegen (vernieuwde website)
  Trage Wegen vzw is een expertise- en adviescentrum voor trage mobiliteit. Het biedt lokale besturen ondersteuning bij de ontwikkeling van een groen traag netwerk en autoluwe verblijfsomgevingen. Cartografie, participatie en overleg zijn vaste ingrediënten.
 • Mobiel21
  Mobiel21 vzw is een beweging die zich inzet voor duurzame mobiliteit door kennisontwikkeling en -verspreiding en door gedragsbeïnvloeding. Met initiatieven zoals Telraam werkt men er aan een leefomgeving die op een milieuvriendelijker en veiliger manier bereikbaar wordt.
 • Amsterdam Rainproof
  Op dit platform brengt Amsterdam Rainproof, een initiatief van Waternet Amsterdam, alle ideeën, initiatieven en informatie samen die bijdragen aan het beter bestand maken van de stad Amsterdam tegen de steeds vaker voorkomende stortbuien.

Gerelateerde oproepen

 • Vlaanderen breekt uit: Proeftuinen
  Via de Proeftuinen Ontharding ondersteunt het Departement Omgeving 45 concrete projecten die op deze site gedocumenteerd worden.
 • Green Deal Natuurlijke tuinen
  De Green Deal Natuurlijke tuinen moet de biodiversiteit in Vlaamse tuinen verhogen en het draagvlak ervoor versterken.
 • Buurten op den Buiten
  De Vlaamse Landmaatschappij en de Koning Boudewijnstichting organiseren jaarlijks een oproep 'Buurten op den Buiten'. Deze oproep ondersteunt bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen buurtbewoners.
 • Fietssubsidiewijzer
  Op deze webpagina geeft de Vlaamse overheid een overzicht van alle mogelijke subsidies en ondersteuning aan gemeenten voor fietsinfrastructuurprojecten (waaronder het Kopenhagenplan).
 • Bosteller
  Gemeenten kunnen rekenen op een aantal subsidies om hun bebossingsproject te ondersteunen. Meer info op www.bosteller.be/subsidies of bekijk het filmpje voor meer informatie.
 • Projectsubsidies Natuur (vroeger investeringssubsidies Natuur)
  Met de jaarlijkse oproep Projectsubsidies Natuur wil Natura 2000 concrete initiatieven stimuleren die een bijdrage leveren aan de Europese natuurdoelen of inspelen op het ontwikkelen van een hogere natuurkwaliteit.
 • Stimuleringsinstrument Kunst in Opdracht in de publieke ruimte
  De Vlaamse minister van Cultuur lanceerde in 2021 het stimuleringsinstrument met als doel een hefboom te creeëren voor de realisatie van locatie- en situatiespecifieke kunstwerken in de publieke ruimte. Er werd een tweede oproep gelanceerd met deadline 17 januari 2022.
 • Klimaatacties ter uitvoering van het LEKP
  De Vlaamse Regering kent een subsidie toe aan besturen die lokale klimaatacties realiseren ter uitvoering van het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP).