MP1906 Herbestemming Montfortanenklooster

De Ideale Woning wil graag het standaardaanbod aan types sociale woningen verruimen door te experimenteren met verschillende vormen van samenwonen. Omwille van de historische en architecturale waarde van het geheel (klooster en nabijgelegen kerk) is in nauwe samenwerking tussen de gemeente Kontich en de Kerkfabriek gezocht naar een nieuwe, zinvolle invulling van het bestaande gebouw. Na een grondige renovatie zal het klooster ruimte bieden aan vijf sociale seniorenappartementen en -studio’s met een collectieve leefruimte en grote keuken (groepswoning). Twee sociale appartementen en een buitenschoolse kinderopvang vervolledigen het programma, en zorgen voor diversiteit en levendigheid in het project. 

Doordat De Ideale Woning met dit project deelneemt aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen zijn afwijkingen inzake oppervlaktenormen toegestaan. Private ruimten kunnen in die zin in oppervlakte worden beperkt, door deze ruimschoots te compenseren in de gemeenschappelijke ruimte. Ontwerpend onderzoek zal aantonen welke minimumoppervlakten mogelijk zijn zonder dat de woonkwaliteit in het gedrang komt, en wat dit betekent voor de organisatie en inrichting van de gemeenschappelijke ruimte. De bewonersgroep zal bovendien worden samengesteld, parallel aan de architectuurwedstrijd. Hierdoor zullen de toekomstige bewoners kunnen worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen. Dat maakt dat de ontwerper in dialoog kan treden met de toekomstige bewoners met het oog op een nauwe wederzijdse betrokkenheid die de kwaliteit van het project ten goede moet komen.

MP1906 Herbestemming Montfortanenklooster De Ideale Woning

Holle Weg 2,
2550 Kontich

Bouwheer

De Ideale Woning
Diksmuidelaan 276
2600 Berchem
03 320 29 70

Contactpersoon

Filip Lagiewka
filip.lagiewka@deidealewoning.be

Type opdracht
  • vervangbouw
  • nieuwbouw
  • publieke ruimte
  • participatie bewoners
Gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Honorarium

VMSW barema / contract 2006

Wedstrijdvergoeding per geselecteerde ontwerper:
  • 3 ontwerpers werken een offerte uit
  • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper